Αίτηση για λειτουργία ιδιωτικού σχολείου, έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

8.-(1) Πριν από την αρχική λειτουργία οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για την προγραμματιζόμενη λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Tο ονοματεπώνυμο και τα προσόντα του προτεινομένου διδακτικού προσωπικού και του διευθυντή του σχολείου προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

(i) Πιστοποιητικό γέννησης·

(ii) πιστοποιητικό γυμνασιακών/ λυκειακών σπουδών·

(iii) πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.

(iv) πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/ και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων του κλάδου σπουδών, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11·

(v) πιστοποιητικό βεβαίωσης προϋπηρεσίας (μόνο για διευθυντή)·

(vi) βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για άρρενες·

(vii) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι το άτομο δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

(viii) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος:

Νοείται ότι τα πιστοποιητικά, που θα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο.

(β) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σχολείου·

(γ) στοιχεία της κτιριολογικής υποδομής, προσκομίζοντας τα ακόλουθα σε επίσημα πιστοποιημένα αντίγραφα:

(i) άδεια οικοδομής η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(ii) πιστοποιητικό πολεοδομικής άδειας η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου και θα αναφέρει αν πρόκειται για ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή.

(iii) αίτηση τελικής έγκρισης για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(iv) πιστοποιητικό καταλληλόλητας όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο και την πυρασφάλεια από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(v) πιστοποιητικό ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

Νοείται ότι, εντός τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό τελικής έγκρισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να δοθεί παράταση αν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη∙

(δ) τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου, όπως προνοείται στο άρθρο 14.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι έχει παραλάβει την αίτηση λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής να τον ενημερώσει γραπτώς σε ένα (1) μήνα σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Μέσα σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης λειτουργίας και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν, όταν καταβληθεί το καθορισμένο με τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει το πιστοποιητικό λειτουργίας.

(3) Οι ιδιοκτήτες των σχολείων οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012 και ήταν εγγεγραμμένα στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, οφείλουν να υποβάλουν σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου την αίτηση, η οποία περιγράφεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου η οποία να περιέχει στοιχεία μόνον όσον αφορά στις παραγράφους (α), (β), (δ) και στις παραγράφους (γ), (δ) και (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.

(5) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δε λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Γνωστοποίηση, αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μια φορά το χρόνο, και όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, η οποία τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης. Στη γνωστοποίηση αναφέρονται η επωνυμία, η διεύθυνση, ο τύπος και η ημερομηνία ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε έλεγχο και καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατάλογο με τα εν ενεργεία και εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.