Έκδοση πιστοποιητικού ίδρυσης και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων

7.-(1) Μέσα σε περίοδο δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 αίτησης και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή, εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα υποβληθέντα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης:

Νοείται ότι εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε γραπτή απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το πιστοποιητικό θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(2) Από την έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού το ιδιωτικό σχολείο θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί στη βάση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί απόδειξη της ίδρυσής του.

(3) Το πιστοποιητικό ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου ισχύει για ένα χρόνο από την έκδοσή του. Μετά την πάροδο του έτους, αν ο ιδιοκτήτης δεν προβεί σε εξασφάλιση πιστοποιητικού λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση για ακόμη ένα έτος.