Επωνυμία ιδιωτικών σχολείων

6.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει επωνυμία, η οποία:

(α) Nα μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών·

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων·

(γ) να μην περιέχει τις λέξεις «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο», «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο», «Κολλέγιο» ή παρόμοιές τους:

Νοείται ότι σχολεία, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την επωνυμία για τόσο χρόνο, ώστε τυχόν αλλαγή της να είναι δυνατό να αποβεί επιζήμια για τα ίδια, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την επωνυμία αυτή.

(2) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερα σχολεία του ίδιου ιδιοκτήτη.

(3) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει, πριν από την επωνυμία του, να φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» ή «Θερινό Σχολείο», ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες να φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, στις διαφημίσεις, στα πιστοποιητικά και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το σχολείο.

(4) Απαγορεύεται η διαφήμιση ή η χρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο της επωνυμίας ιδιωτικού σχολείου, πριν από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.