Διαγραφή ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

9.-(1) Εγγεγραμμένο σχολείο, το οποίο δε λειτουργεί για διάστημα δύο (2) σχολικών ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων. Για την επανεγγραφή του σχολείου απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης της αρμόδιας αρχής, με τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για την έγκριση υποβάλλονται οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, μη εξαιρουμένης και της συνολικής εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η αρμόδια αρχή, μετά από την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διατάξει:

(α) Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(β) τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(γ) την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αν διαπιστωθεί ύστερα από επιθεώρηση ή ύστερα από διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου, ότι-

(i) έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του· ή

(ii) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία· ή

(iii) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(iv) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του, την τήρηση των όρων που αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών και στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου ως προς τη φοίτηση των μαθητών.