Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού σχολείου

10.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, οφείλει, οκτώ (8) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα εφαρμοσθεί η αλλαγή, να υποβάλει για το σκοπό αυτό αίτηση στην αρμόδια αρχή, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, το αργότερο, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν υποβληθεί αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) για αλλαγές οποιωνδήποτε στοιχείων, η αρμόδια αρχή, παραπέμπει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για υποβολή σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό, αν κριθεί σκόπιμο.

(4) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου του ιδίου/ αυτού και παρομοίου τύπου οφείλει εντός δύο (2) χρόνων να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές που εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία και αφορούν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δηλαδή το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, τυχόν αλλαγές που αφορούν τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα θα αφορούν τους μαθητές που εγγράφονται την επόμενη σχολική χρονιά στην Α΄ τάξη ή και όπου είναι εφικτό στην αρχή νέου κύκλου σπουδών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου ιδίου/αυτού, παρομοίου και διαφόρου τύπου, οφείλει εντός ενός (1) έτους να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και στους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς, οι οποίες περιλαμβάνονται στους ήδη εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) του παρόντος άρθρου.