Τύποι ιδιωτικών σχολείων

11.-(1) Ιδιωτικό σχολείο δύναται να είναι του αυτού/ ιδίου, παρομοίου ή διαφόρου τύπου σε σχέση με τον τύπο των δημοσίων σχολείων.

(2) Ιδιωτικό σχολείο του αυτού/ιδίου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και που ακολουθεί τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημοσίων σχολείων αναφορικά με:

(α) Τη διάρκεια του αντίστοιχου κύκλου σπουδών των δημοσίων σχολείων·

(β) το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών·

(γ) τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένου του διευθυντή·

(δ) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση του μαθητή και το υλικό υποστήριξης των μαθητών·

(ε) τη συμμετοχή στις παγκύπριες και άλλες εξετάσεις του Υπουργείου με τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους όρους όπως και στα δημόσια σχολεία.

(3) Ελληνόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και στο οποίο διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (ενός και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοείται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μαθητής απόφοιτος ιδιωτικού σχολείου ελληνόφωνου αυτού/ιδίου ή παρομοίου τύπου θεωρείται κάτοχος του τεκμηρίου γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο ίδιο επίπεδο όπως ο απόφοιτος των δημόσιων σχολείων για σκοπούς διορισμού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών τουλάχιστον κατά τα δύο τρία που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.

(4) Αλλόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα εκτός από την Ελληνική και στο οποίο θα διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης για τα εξατάξια σχολεία ή τεσσάρων χρόνων φοίτησης για τα επτατάξια φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ‘ ό,τι αφορά στη συνολική ύλη που προνοείται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να συμπεριληφθούν και μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων.

(5) Ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου από δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανένα από τους τύπους των εδαφίων (2), (3) και (4) και το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας:

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.