Κτιριακές εγκαταστάσεις

12.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν δύναται να λειτουργεί σε άλλο χώρο εκτός αυτού που έχει δηλωθεί στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, το οποίο, τηρουμένων των αναλογιών, πρέπει να πληροί παρόμοια κριτήρια με τα εκάστοτε ισχύοντα σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο διαθέτει παράρτημα εντός ή και εκτός της έδρας του, θα πρέπει πριν την έναρξη της λειτουργίας του να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του και, εάν κατόπιν επιθεώρησης, κριθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να λειτουργήσει.

(2) Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθορίζουν ειδικότερα τους όρους που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε είδους ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι για τα θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί.