Εξοπλισμός ιδιωτικού σχολείου

13.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ορθή διδασκαλία των διδασκόμενων μαθημάτων, όπως αυτά καταγράφονται στον οδηγό σπουδών και σύμφωνα με τον τύπο του σχολείου:

Νοείται ότι, σε κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν διδάσκονται μαθήματα για τα οποία δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα όργανα, εργαστήρια ή και ειδικές αίθουσες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου.

(2) Στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το σχολείο θα εφοδιάζεται με τον ανάλογο εξοπλισμό ο οποίος να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου.