Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου

14.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι ένα (1) χρόνο μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου κάθε σχολείο θα ετοιμάζει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου, του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

(α) Για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης-

- το σχολικό έτος·

- τις σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές·

- τις ελεύθερες δραστηριότητες·

- τις εκδρομές, περιπάτους ·

- τις εγγραφές·

- τις μετεγγραφές·

-την προαγωγή, απόλυση και τις εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου·

-τις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών·

-τον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση γραπτών βαθμών δοκιμίων·

-τη μη πλήρη φοίτηση με ειδική διάταξη για την ελλιπή φοίτηση·

-τα Μαθητικά Συμβούλια·

-τη διαγωγή των μαθητών ·

- τα παιδαγωγικά μέτρα·

- το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών·

- τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Καθηγητικού Συλλόγου·

-τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών·

-τα καθήκοντα και δικαιώματα του διδακτικού προσωπικού·

-τα καθήκοντα των καθηγητών υπεύθυνων τμημάτων∙

- το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(β) για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης-

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

- τη μετεγγραφή μαθητών·

- την προαγωγή μαθητών·

- τα ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα·

- την επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις·

- τον τερματισμό φοίτησης·

- την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τα παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας·

- την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

- τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

- το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

- το ωράριο εργασίας·

- τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τα διδακτικά βιβλία, τη διδακτέα ύλη·

-την τήρηση αρχείου·

-τη βιβλιοθήκη·

-τις εκδρομές και επισκέψεις·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-τη χρήση εμβλημάτων και διακριτικών πολιτικών κομμάτων·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(γ) για τα νηπιαγωγεία:

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

-τα ενδεικτικά και πιστοποιητικά φοίτησης·

-την ομαλή λειτουργία των σχολείων·

-την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

-τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

-το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

-το ωράριο εργασίας·

-τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη διδακτέα ύλη·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(δ) για όλα τα σχολεία:

-την ύπαρξη συνδέσμου γονέων·

-την ενημέρωση των γονέων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: παροχή ειδικής εκπαίδευσης, παροχή σχολικών συνοδών, παραχώρηση διευκολύνσεων, δημιουργία υποδομής ή/και αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και όσα άλλα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

-την ενημέρωση για την παροχή άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας και όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά σχολεία.

(2) Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Ο Υπουργός μετά τη γνωμοδότηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου και μετά από διαβούλευση με το σχολείο, δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις με απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(3) Κάθε φορά που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και κατά συνέπεια μη έγκρισης των κανονισμών η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού σχολείου, ενώ εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Αναφορικά με θέματα που αφορούν την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τα οποία δεν υπάρχει διάταξη στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμών.