ΜΕΡΟΣ ΙV ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων

27.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων, η οποία έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ήτοι -

(α) Το Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) δύο λειτουργούς από το Υπουργείο οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης·

(γ) δύο μέλη μετά από διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς που εκπροσωπούν τους γονείς ιδιωτικών σχολείων·

(δ) τρία πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις, συναφή με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου (νομικός ή/και εγκεκριμένος ελεγκτής ή/και εκπαιδευτικός ή/και αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή/και άλλα)∙

(ε) οι τρεις εκάστοτε εκπρόσωποι των θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση που μια θέση κενούται για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, η πλήρωση της θέσης θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή να κηρύξει τη θέση του χηρεύουσα και στη συνέχεια να προβεί στην πλήρωση της θέσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που αυτό απουσιάσει από τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για δύο αδικαιολόγητες ή τέσσερις δικαιολογημένες φορές.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές υποεπιτροπές, που απαρτίζονται από μέλη της ή από άλλα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει ο Υπουργός σ’ αυτές.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε υποεπιτροπής της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και σε έκτακτες περιπτώσεις, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μετά από απαίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών της.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό.

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται από κενωθείσα θέση μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων.

Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών

28. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα ή αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων

29.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για θέματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων·

(β) συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με τον τύπο, τα προγράμματα και το επίπεδο των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) ασκεί τον απαιτούμενο από τον παρόντα Νόμο εποπτικό έλεγχο των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων και συμβουλεύει τον Υπουργό για την επιβολή των καθορισμένων πειθαρχικών κυρώσεων, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την καταχώρηση κατηγορητηρίων στο δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας·

(ε) παρακολουθεί την έγκαιρη έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ή αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων, Μητρώου Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 23·

(ζ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση·

(η) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό·

(θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τον παρόντα Νόμο.

(ι) συμβουλεύει τον Υπουργό για το χειρισμό ένστασης για το ύψος των υποβληθέντων διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων, με βάση το εδάφιο (7) του άρθρου 16.

Σύσταση Ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών

30. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές επιτροπές ή υποεπιτροπές, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ’ αυτήν ο Υπουργός ή που εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες. Οι ειδικές επιτροπές ή οι υποεπιτροπές αυτές απαρτίζονται από μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και από άλλα μέλη που ήθελε ορίσει ο Υπουργός σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 32.

Γραμματέας, προσωπικό και γραφεία

31.-(1) Χρέη Γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί λειτουργός, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό, και ο οποίος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε προσωπικό και γραφεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανατιθεμένων σ’ αυτή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.