ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, για διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας

32.-(1) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αναθέσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου», η οποία έχει το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Αναλόγως με το υπό διερεύνηση θέμα, ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου δύναται να συμμετάσχουν λειτουργοί του Υπουργείου, μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και λειτουργοί από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

(3) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Την επιθεώρηση των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολείων για σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας τους και της τήρησης των διατάξεων του Νόμου·

(β) τη διερεύνηση, συλλογή πληροφοριών, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(γ) την υποχρέωση να εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας·

(δ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(ε) τη σύνταξη και υποβολή τεκμηριωμένων εκθέσεων προς τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις διερευνώμενες υποθέσεις με απώτερο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Υπουργό·

Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικές ποινές

33.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων, το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου, το διευθυντικό καθώς και το διδακτικό προσωπικό που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές :

(α) Αν καταδικαστούν για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) αν επιδείξουν διαγωγή επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

(γ) αν παραβούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς και εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν είναι:

(α) Γραπτή επίπληξη·

(β) ανακοίνωση στον τύπο·

(γ) ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) διαγραφή από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων ιδιωτικού σχολείου που είναι ήδη εγγεγραμμένο·

(ε) διαγραφή διδακτικού προσωπικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων:

Νοείται ότι, αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον ιδιοκτήτη ή μέλους του διοικητικού, του διευθυντικού ή του διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ουδεμία πειθαρχική ποινή επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον αυτού για το ίδιο αδίκημα μέχρι την τελική εκδίκαση και αποπεράτωση της ποινικής δίωξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε ιδιοκτήτη ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά και δε βρέθηκε ένοχος, δε δύναται να επιβληθεί πειθαρχική ποινή για την ίδια κατηγορία.

Πειθαρχική διαδικασία

34.-(1)(α) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί σε αυτό ότι ο ιδιοκτήτης ή το διευθυντικό προσωπικό εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, ο Γενικός Διευθυντής αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας.

(β) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της επιτόπιας διερεύνησης στο ιδιωτικό σχολείο αν το πιθανό πειθαρχικό αδίκημα έχει σχέση με τη λειτουργία του. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και την παροχή πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Ο υπό διερεύνηση ιδιοκτήτης ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού υποχρεούται να υποβάλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου τις απόψεις του αναφορικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

(γ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία η οποία στηρίζει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, προβαίνει στη σύνταξη απαλλακτικής πρότασης προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(δ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει συμπεραίνει ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως πειθαρχικό αδίκημα, υποβάλει αμέσως το πόρισμά της στη Συμβουλευτική Επιτροπή με πλήρη αιτιολογία και με όλα τα σχετικά έγγραφα.

(2)(α) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίσει ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, τότε δύναται να ζητήσει την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης στην παρουσία του υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη, διευθυντή ή μέλους διδακτικού προσωπικού σε καθορισμένο χρόνο.

(β) Εάν το διωκόμενο πρόσωπο δεν εμφανισθεί κατά την ορισθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, τότε κατόπιν απόδειξης της επίδοσης της κλήσης και του κατηγορητηρίου σ’ αυτόν, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται στην απουσία του.

(γ) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά.

(δ) Κάθε απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται ως εισήγηση στον Υπουργό.

(3) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί η λειτουργία μη εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου η υπόθεση παραπέμπεται στην αστυνομία για διερεύνηση.

(4) Το Υπουργείο παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης που παραπέμφθηκε στην αστυνομία και δύναται να ενημερώνει σχετικά το κοινό.