ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφημίσεις ιδιωτικού σχολείου

35.-(1) Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν δικαιούται να διαφημίζεται ως αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που τηρείται στο Υπουργείο.

(2) Κανένα εγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο δεν δικαιούται να διαφημίζει στοιχεία παραπλανητικά που δεν συνάδουν με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ.

Ειδικές διατάξεις για ιδιωτικά σχολεία

36.-(1) Ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν μαθητές που διανύουν την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

(α) Πρέπει να μην είναι εσπερινό σχολείο που λειτουργεί μεταξύ των ωρών 4:00΄ μ.μ. και 10:00΄ μ.μ.·

(β) δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεωτική διδασκαλία θρησκείας ή δόγματος διαφορετικού από εκείνο, στο οποίο ανήκει ο μαθητής, και ο εξαναγκασμός του μαθητή να αλλάξει ή να μην αλλάξει τη θρησκεία του.

Εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή σε ιδιωτικό σχολείο και ημερομηνία εγγραφών σε ιδιωτικό σχολείο

37.-(1) Η αρμόδια αρχή με σχετική εγκύκλιο καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξάγονται τυχόν εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία:

Νοείται ότι, η όλη διαδικασία των εξετάσεων και εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και όχι αργότερα από τη 15η Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς.

(2) Η αρμόδια αρχή με εγκύκλιό της καθορίζει τις ημέρες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη ιδιωτικού σχολείου.

(3) Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να διεξάγουν τις εξετάσεις και να ολοκληρώνουν τις εγγραφές τους στην καθορισμένη από την αρμόδια αρχή χρονική περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

Ειδικές διατάξεις λειτουργίας θερινού σχολείου

38.-(1) Ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου δύναται να επεκτείνει την περίοδο λειτουργίας του κατά τη θερινή περίοδο πέραν από το καθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμά του και να λειτουργήσει στις ίδιες εγκαταστάσεις ως θερινό σχολείο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ιδιωτικό σχολείο λειτουργεί ως θερινό σχολείο χωρίς διαφοροποίηση στο αναλυτικό πρόγραμμα γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθώς και στο διδακτικό προσωπικό του, δεν υποχρεούται να εξασφαλίσει έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως θερινό σχολείο με διαφοροποιήσεις ως προς το εγκεκριμένο αναλυτικό του πρόγραμμα, το διδακτικό προσωπικό του ή και με χρήση άλλων εγκαταστάσεων τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο σχολές Γυμναστικής ή και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών.

(3) Σε θερινό σχολείο μπορεί να εργαστεί μόνο διδακτικό προσωπικό, τα προσόντα του οποίου μπορούν να αξιολογηθούν από το Υπουργείο ή είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

(4) Πριν την εγγραφή μαθητή σε θερινό σχολείο, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει τους γονείς ή κηδεμόνες του για όλες τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας του.

Αναστολή λειτουργίας ή τερματισμός της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου και φοίτηση εγγεγραμμένων μαθητών

39.-(1) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης προγραμματίζει την αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή και προειδοποιεί το συντομότερο δυνατό, και πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς όλους τους γονείς για την πρόθεσή του να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του σχολείου. Το ιδιωτικό σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών.

(2) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου οφείλει να ενημερώσει εντός τριάντα (30) ημερών τόσο τους γονείς όσο και το Υπουργείο για την πρόθεσή του να προβεί σε αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου δύναται να ληφθεί με το πέρας του κύκλου εργασιών του σχολείου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά και έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους μαθητές του και στο λοιπό προσωπικό του σχολείου.

(3) Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά και να παραδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά του μαθητή και πληροφορίες ώστε να διασφαλιστεί με κάθε δυνατό τρόπο η εγγραφή του μαθητή σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο.

(4) Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητών από ιδιωτικό σχολείο σε δημόσιο σχολείο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης αναστολής, διακοπής ή και τερματισμού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, ο Υπουργός έχει τη διακριτική ευχέρεια τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 20 για διασφάλιση της άμεσης μετεγγραφής των μαθητών σε δημόσιο σχολείο.

Αδικήματα και ποινές

40.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) Διατηρεί ή λειτουργεί ή διευθύνει σχολείο χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, που διατηρείται στο Υπουργείο, ή

(β) χρησιμοποιεί τον όρο «ιδιωτικό σχολείο» ή άλλο παρόμοιο όρο χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο, ή

(γ) ενώ είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στη διοίκηση ή είναι μέτοχος και είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου και διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό σχολείο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές∙

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αλλά όχι μικρότερης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται κατά την κρίση του, επιπρόσθετα από άλλη ποινή η οποία προβλέπεται από το παρόν άρθρο, να διατάξει:

(α) Τη διακοπή ή την αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου σε σχέση προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα∙

(β) την καταβολή από το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικασθεί των εξόδων της δίκης.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ο οποίος θα εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ αλλά όχι κατώτερη των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Κανονισμοί

41.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι Κανονισμοί μπορούν:

(α) Να προβλέπουν για την επιβολή δικαιωμάτων εξέτασης της αίτησης για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού σχολείου και τελών εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, και να καθορίζουν το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) να καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τους όρους εντολής και τα κριτήρια επιλογής των Επιθεωρητών που συμμετέχουν στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.

Κατάργηση Νόμου

42. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012 καταργούνται στην έκταση που αφορούν στα ιδιωτικά σχολεία και τα θερινά σχολεία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

43.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναφορικά με ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων στο όνομα των οποίων εκδόθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 μέχρι 2012 πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αρχίζει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.