ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων

3. Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, εκτός εάν τηρούνται οι διατυπώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και έχουν χορηγηθεί σ’ αυτό τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

Αίτηση ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου

4.-(1) Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση ίδρυσης του ιδιωτικού σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, που πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Tο όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα του, μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής του νομικού προσώπου στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και με πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τις εταιρείες·

(β) την επωνυμία του σχολείου, με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής της επωνυμίας στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(γ) την έδρα και τη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση νέου ανεγειρόμενου κτηρίου να προσκομίζεται η άδεια οικοδομής από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, σε πιστοποιημένο αντίγραφο, και σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου η πολεοδομική άδεια, σε πιστοποιημένο αντίγραφο·

(δ) τον τύπο και το επίπεδο του σχολείου·

(ε) το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο θα περιλαμβάνεται η φιλοσοφία, ο βασικός σκοπός, η αποστολή, η βασική επιδίωξη και οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται με την ίδρυση και λειτουργία του·

(στ) το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που θα διδάσκονται, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το σκοπό, τις επιδιώξεις, τους στόχους μαθημάτων, το περιεχόμενο/ύλη, το χρόνο-περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαία, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση·

(ζ) ο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης·

(η) τον κατάλογο των διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων ή άλλων υλικών και μέσων για τη διδασκαλία των μαθημάτων, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ)·

(θ) τον οδηγό σπουδών·

(ι) τον αριθμό των τάξεων που θα ιδρυθούν στο σχολείο·

(κ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς τα ιδιωτικά σχολεία, για τη βελτίωση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων τους, μετά από τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο αιτητής υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να υποβάλει γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων.

(3) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον αιτητή ότι έχει παραλάβει τη δήλωσή του και, σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, να τον ενημερώσει γραπτώς μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων

5.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Aπό φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή από νομικό πρόσωπο όπου η πλειοψηφία των μετόχων του δεν ανήκει σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους ή μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προνοεί το εδάφιο (2)·

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, εν ενεργεία·

(γ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία·

(δ) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του οποίου έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

(στ) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό·

(ζ) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας·

(η) από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οποιοσδήποτε εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(θ) από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή γενικά από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 1(α), μη πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο μετά την εξασφάλιση ειδικής αδείας χορηγουμένης από τον Υπουργό σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.

Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

5Α.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το ιδιωτικό σχολείο δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(2) Το ιδιωτικό σχολείο εκδίδει μετά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 35 και την Παράγραφο 1 του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εσωτερικούς κανονισμούς, στους οποίους ορίζονται και ρυθμίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του πιο πάνω Κανονισμού, ο σκοπός, τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών σε αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών,  οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας, προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των  συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.

Επωνυμία ιδιωτικών σχολείων

6.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει επωνυμία, η οποία:

(α) Nα μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών·

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων·

(γ) να μην περιέχει τις λέξεις «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο», «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο», «Κολλέγιο» ή παρόμοιές τους:

Νοείται ότι σχολεία, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την επωνυμία για τόσο χρόνο, ώστε τυχόν αλλαγή της να είναι δυνατό να αποβεί επιζήμια για τα ίδια, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την επωνυμία αυτή.

(2) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερα σχολεία του ίδιου ιδιοκτήτη.

(3) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει, πριν από την επωνυμία του, να φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» ή «Θερινό Σχολείο», ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες να φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, στις διαφημίσεις, στα πιστοποιητικά και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το σχολείο.

(4) Απαγορεύεται η διαφήμιση ή η χρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο της επωνυμίας ιδιωτικού σχολείου, πριν από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Έκδοση πιστοποιητικού ίδρυσης και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων

7.-(1) Μέσα σε περίοδο δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 αίτησης και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή, εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα υποβληθέντα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης:

Νοείται ότι εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε γραπτή απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το πιστοποιητικό θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(2) Από την έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού το ιδιωτικό σχολείο θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί στη βάση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί απόδειξη της ίδρυσής του.

(3) Το πιστοποιητικό ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου ισχύει για ένα χρόνο από την έκδοσή του. Μετά την πάροδο του έτους, αν ο ιδιοκτήτης δεν προβεί σε εξασφάλιση πιστοποιητικού λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση για ακόμη ένα έτος.