Αίτηση ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου

4.-(1) Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση ίδρυσης του ιδιωτικού σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, που πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Tο όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα του, μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής του νομικού προσώπου στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και με πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τις εταιρείες·

(β) την επωνυμία του σχολείου, με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής της επωνυμίας στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(γ) την έδρα και τη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση νέου ανεγειρόμενου κτηρίου να προσκομίζεται η άδεια οικοδομής από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, σε πιστοποιημένο αντίγραφο, και σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου η πολεοδομική άδεια, σε πιστοποιημένο αντίγραφο·

(δ) τον τύπο και το επίπεδο του σχολείου·

(ε) το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο θα περιλαμβάνεται η φιλοσοφία, ο βασικός σκοπός, η αποστολή, η βασική επιδίωξη και οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται με την ίδρυση και λειτουργία του·

(στ) το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που θα διδάσκονται, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το σκοπό, τις επιδιώξεις, τους στόχους μαθημάτων, το περιεχόμενο/ύλη, το χρόνο-περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαία, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση·

(ζ) ο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης·

(η) τον κατάλογο των διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων ή άλλων υλικών και μέσων για τη διδασκαλία των μαθημάτων, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ)·

(θ) τον οδηγό σπουδών·

(ι) τον αριθμό των τάξεων που θα ιδρυθούν στο σχολείο·

(κ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς τα ιδιωτικά σχολεία, για τη βελτίωση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων τους, μετά από τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο αιτητής υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να υποβάλει γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων.

(3) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον αιτητή ότι έχει παραλάβει τη δήλωσή του και, σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, να τον ενημερώσει γραπτώς μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.