Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων

3. Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, εκτός εάν τηρούνται οι διατυπώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και έχουν χορηγηθεί σ’ αυτό τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.