Ερμηνεία

2.Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αλλόφωνο σχολείο» σημαίνει σχολείο το οποίο έχει ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας άλλη γλώσσα, εκτός της ελληνικής·

«αντιστοιχία απολυτηρίου» σημαίνει ότι το απολυτήριο εκτός από ισότιμο είναι και αντίστοιχο με απολυτήριο δημόσιων σχολείων, νοουμένου ότι εκδίδεται από ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του οποίου τα προγράμματα σπουδών έχουν εγκριθεί από το εν λόγω Υπουργείο και περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία (equivalent)·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

«δημόσιο σχολείο» σημαίνει σχολείο, την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης του οποίου φέρει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από άλλο νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύχθηκε ως σχολείο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«ελληνόφωνο σχολείο» σημαίνει σχολείο το οποίο έχει ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική·

«εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σημαίνει τη συνέχιση της παρεχόμενης διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε διαφορετικό χρόνο, κατά περίπτωση δύναται δε να περιλαμβάνει συνδυασμό της διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης ομάδας μαθητών και της ταυτόχρονης μετάδοσής της σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, σε ομάδα μαθητών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως στο μάθημα.

«επίπεδο» σημαίνει βαθμίδα εκπαίδευσης, δημοτική και μέση·

«εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου» σημαίνει κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία κάθε ιδιωτικού σχολείου ανεξαρτήτως τύπου και οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 14·

«θερινό σχολείο» σημαίνει σχολείο δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που μπορεί να περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο και το οποίο λειτουργεί κατά τη θερινή περίοδο με επέκταση του εγκεκριμένου προγράμματος λειτουργίας του, σύμφωνα με το πιστοποιητικό έγκρισης της ίδρυσης και λειτουργίας του.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, περιλαμβανομένης και σύστασης ομάδας με τη μορφή συνεταιρισμού, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το σχολείο·

«ιδιωτική εκπαίδευση» σημαίνει ιδιωτική δημοτική (συμπεριλαμβανομένου νηπιαγωγείου), μέση γενική, μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση·

«ιδιωτικό σχολείο» σημαίνει σχολείο άλλο από δημόσιο σχολείο, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ισοτιμία απολυτηρίου» σημαίνει ότι το απολυτήριο είναι ισότιμο με τα απολυτήρια δημόσιων σχολείων, νοουμένου ότι εκδίδεται από ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του οποίου τα προγράμματα σπουδών έχουν εγκριθεί από το εν λόγω Υπουργείο (equal)·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε την 17η Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και την Ελβετία·

«κύκλος σπουδών» σημαίνει το καθορισμένο από κάθε ιδιωτικό σχολείο πρόγραμμα σπουδών, που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσει κάθε μαθητής που εγγράφεται μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών του, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. ο κύκλος σπουδών διαχωρίζεται σε Κύκλο Σπουδών Νηπιαγωγείου -Προδημοτικής (μέχρι και 3 χρόνια εκ των οποίων η υποχρεωτική Προδημοτική είναι 1 χρόνο), Δημοτικού (5 ή 6 χρόνια), Γυμνασίου (3 χρόνια) και Λυκείου (3 ή 4 χρόνια) και η ημερομηνία εισδοχής και αποφοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21·

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου·

«Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 7·

«Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8·

«Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23·

«οδηγός σπουδών» σημαίνει τον οδηγό που εκδίδει κάθε ιδιωτικό σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 15·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 27·

«σχολείο» σημαίνει σχολείο δημοτικής, μέσης γενικής, μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο·

«σχολικό έτος» σημαίνει περίοδο δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους·

«τύπος σχολείου» σημαίνει το σχολείο όπως αυτό καθορίζεται ανάλογα με το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει κάθε σχολείο σε σχέση με αυτό που εφαρμόζεται στα δημόσια σχολεία σύμφωνα με το άρθρο 11·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.