Όροι ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων

5.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Aπό φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή από νομικό πρόσωπο όπου η πλειοψηφία των μετόχων του δεν ανήκει σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους ή μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προνοεί το εδάφιο (2)·

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, εν ενεργεία·

(γ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία·

(δ) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του οποίου έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

(στ) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό·

(ζ) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας·

(η) από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οποιοσδήποτε εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(θ) από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή γενικά από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 1(α), μη πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο μετά την εξασφάλιση ειδικής αδείας χορηγουμένης από τον Υπουργό σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.