Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια αποδέκτη» σημαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

«άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» σημαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

«άθλημα» σημαίνει άθλημα που διεξάγεται από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία∙

«αθλητής» σημαίνει κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο, όμιλο, εταιρεία ή σύλλογο, που συμμετέχει σε αθλητικό γεγονός στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τον προπονητή και τους βοηθούς προπονητή∙

«αθλητική ομοσπονδία» σημαίνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού, της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου∙

«αθλητικό γεγονός» σημαίνει οποιοδήποτε αθλητικό αγώνα ομαδικό ή ατομικό, οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση ή εκδήλωση, που διοργανώνεται σε αθλητικό χώρο από ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο, εταιρεία, σύλλογο ή φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος κυπέλλου καθώς και φιλικό αγώνα ή εκδήλωση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας∙

«αθλητικό σωματείο» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένης εταιρείας, σωματείου ή συνδέσμου που έχει συσταθεί νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού και περιλαμβάνει τους αθλητικούς και γυμναστικούς συλλόγους∙

«αθλητικό μητρώο» σημαίνει το μητρώο που δημιουργείται για κάθε αθλητή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει τις καταδίκες και τα στοιχεία που αφορούν εμπλοκή του σε προσυνεννοημένους αγώνες, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού∙

«αθλητικός παράγοντας» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει οργανωτική, διοικητική, διευθυντική, τεχνική ή άλλη παρόμοιας φύσεως θέση σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο ή ομοσπονδία και περιλαμβάνει διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές αγώνα, παρατηρητές διαιτησίας, μέλη διοικητικών συμβουλίων σωματείων, ομάδων και ομοσπονδιών, κάθε μέλος ιατρικού ή τεχνικού επιτελείου και οποιοδήποτε έμμισθο στέλεχος αθλητικού σωματείου ή ομάδας∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«Εθνική Αρχή Στοιχημάτων» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

«εκπρόσωποι αθλητών» σημαίνει τους εκπρόσωπους που αναλαμβάνουν τη νομική ή και άλλη εκπροσώπηση των αθλητών στις διαπραγματεύσεις με αθλητικά σωματεία για οτιδήποτε σχετίζεται με την υπογραφή και ενεργοποίηση συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ των αθλητών και των σωματείων∙

«εμπιστευτική πληροφόρηση» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ιατρικά, οικονομικά, αθλητικά ή άλλα δεδομένα σε σχέση με ένα ή περισσότερους αγώνες, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ή περιήλθε σε γνώση του ευρύτερου κοινού με επίσημο τρόπο και η οποία δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την εξέλιξη ή και το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα∙

«ηλεκτρονικό στοίχημα» σημαίνει στοίχημα, το οποίο διεξάγεται μέσω τηλεπικοινωνιών όπως καθορίζεται στις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

«κατηγορία πρωταθλήματος» σημαίνει την κατηγορία κατάταξης αθλητικών ομάδων σωματείων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων με βάση το καταστατικό ή τους κανόνες της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή οργανισμού∙

«Κ.Ο.Α» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου∙

«πληροφορία» σημαίνει κάθε μορφής γραπτή ή προφορική πληροφορία ή έγγραφα και περιλαμβάνει πληροφορία που δυνατό να είναι καταχωρισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης πληροφοριών∙

«πράξεις διαφθοράς» σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, και 12 καθώς και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα διαφθοράς που προβλέπονται σε οποιοδήποτε άλλο νόμο της Δημοκρατίας∙

«πρωτάθλημα» σημαίνει τη διεξαγωγή σειράς αγώνων, που βρίσκεται υπό την αιγίδα αθλητικής ομοσπονδίας∙

«προσυνεννοημένος αγώνας» σημαίνει τον αγώνα του οποίου η εξέλιξη ή και η τελική έκβαση δεν αποτελούν προϊόν τίμιου παιχνιδιού σε αμιγώς αθλητικό ανταγωνιστικό πλαίσιο, αλλά αποτελεί προκατασκευασμένο αποτέλεσμα, προϊόν προηγούμενης ή εν εξελίξει του αγώνα συνεννόησης μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων προσώπων ή την καταλυτική παρέμβαση ενός προσώπου, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ή άλλου οφέλους∙

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙

«ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε στοιχηματική δραστηριότητα που διενεργείται πριν ή και κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού γεγονότος και η οποία, σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία, δεν αντιστοιχεί στη φυσιολογική εξέλιξη του αθλητικού γεγονότος και φαίνεται να συνδέεται με πιθανή χειραγώγησή του∙

«στοίχημα» σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί αθλητικών γεγονότων από αριθμό φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό, υπό τον όρο ότι, τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που ο κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου.

«χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος» σημαίνει την σκόπιμη διευθέτηση, πράξη ή παράλειψη, για αντικανονική διαφοροποίηση του αποτελέσματος ή της εξέλιξης ενός αθλητικού γεγονότος ή της διαμόρφωσης ενός μεμονωμένου γεγονότος του αγώνα, κατά τρόπο ώστε να αλλοιώνεται εν μέρει ή εν όλω η απρόβλεπτη φύση του υπό αναφορά γεγονότος, με στόχο την αποκόμιση άδικου πλεονεκτήματος για οικονομικό ή άλλο όφελος, προσωπικό ή προς όφελος τρίτων.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από αδικήματα διαφθοράς στον αθλητισμό.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε αθλητικά γεγονότα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής

4.-(1) Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (στο εξής «Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία (3) άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον Κ.Ο.Α..

(2) Η Επιτροπή λειτουργεί ως Εθνική Πλατφόρμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ETS 215 για τη Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων και αποτελεί το σημείο επαφής της Δημοκρατίας για τους σκοπούς της Σύμβασης.

(3) Ως μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας σε θέματα του αθλητισμού, που είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου από τα οποία δύο (2) είναι νομομαθείς ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου και πείρας καθώς και κατάρτισης.

(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στην Επιτροπή προσώπου, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ο επαναδιορισμός των μελών της μετά τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται για μια μόνο επιπλέον θητεία.

(6) Η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του ή ανάκλησης του διορισμού του, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (7) και σε περίπτωση που η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, στη θέση του διορίζεται άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου μέλους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(7) Ο διορισμός μέλους της Επιτροπής ανακαλείται από το Υπουργικό Συμβούλιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8·

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο συνιστά κώλυμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία ή σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος.

(8) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής συγκαλούν τις συνεδρίες του Συμβουλίου.

(9) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.

(10) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει τούτο, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Πρόεδρο ή από μέλος της Αρχής.

(11) Στις συνεδρίες της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής που επιλέγεται προς τούτο από τα παριστάμενα κατά τη συνεδρία μέλη.

(12) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και δύο (2) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(13) Ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Επιτροπής, περιλαμβανομένων, της ακολουθούμενης διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις αυτές και του τρόπου τήρησης των πρακτικών, ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς της Επιτροπής.

(14) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(15) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Επιτροπή, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Ασυμβίβαστο των μελών της Επιτροπής

5. Τα μέλη της Επιτροπής, απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλον συμφέρον ή να είχαν συναφή δραστηριότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβούλου αθλητικών φορέων σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής:

Νοείται ότι η ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος αποτελεί κώλυμα τόσο για τον διορισμό ενός ατόμου ως μέλους της Επιτροπής, όσο και για τη συνέχιση της θητείας αυτού ως μέλους, εάν αυτό το κώλυμα προκύψει μετά τον διορισμό του:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ύπαρξης ή εμφάνισης ενός τέτοιου συμφέροντος τα μέλη οφείλουν, μετά από σχετική ενημέρωση της Επιτροπής, να απέχουν από τη συνεδρία του σχετικού θέματος με το δικαίωμα τόσο της παρουσίας στον χώρο της συνεδρίασης όσο και της ψηφοφορίας να τους απαγορεύεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

6.-(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

(α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου εκδίδει οδηγίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με αποδέκτες τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της χειραγώγησης αποτελεσμάτων σε αθλητικούς αγώνες και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 56 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι οι οδηγίες της Επιτροπής είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Επιτροπή εποπτεύει την συμμόρφωση των εν λόγω προσώπων με τις οδηγίες αυτές:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται είναι ένοχα αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(β) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης καταγγελιών και/ ή πληροφοριών που αφορούν τη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και ηλεκτρονική ιστοσελίδα∙

(γ) διερευνά αυτεπάγγελτα, σε περιπτώσεις ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, ή εξετάζει τις καταγγελίες ή και πληροφορίες που τίθενται ενώπιον της για πιθανή χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος ή εκδήλωσης και αποφασίζει για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, να συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της σχετικά με την εφαρμογή, συμμόρφωση ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τα εν λόγω πρόσωπα.

(ε) συνεργάζεται με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με τον καταρτισμό Κώδικα Δεοντολογίας για ρύθμιση θεμάτων διαφθοράς σε αθλητικά γεγονότα στα οποία προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή∙

(στ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τις παράνομες πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(ζ) συνεργάζεται με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς επίσης και οργανωμένα αθλητικά σύνολα για διενέργεια εκπαιδεύσεων, ενημερωτικών εκστρατειών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(η)προβαίνει σε αξιολογήσεις κινδύνου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις σχετικών με την διαφθορά στον αθλητισμό και τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων νόμων και κανονισμών∙

(θ) εκπονεί εκθέσεις και/ ή μελέτες, σε ετήσια βάση, για το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την λήψη περαιτέρω μέτρων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος.

(2) Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Τα έξοδα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των μελών της και των ερευνώντων λειτουργών, που διορίζονται από αυτή, καθώς και οι μισθοί του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των εργασιών, περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό του Κ.Ο.Α., με ξεχωριστό τίτλο κάτω από το κεφάλαιο «Προϋπολογισμός της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού» και καλύπτονται από την εισφορά που καταβάλλεται από τους αδειούχους αποδέκτες στοιχήματος προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, πριν αυτή κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του περί Στοιχημάτων Νόμου.

(4) Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εθνικές πλατφόρμες άλλων κρατών και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένης και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και για το σκοπό αυτό, δύναται να υπογράφει σχετικά μνημόνια συνεργασίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Εξουσία προς συλλογή πληροφοριών

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας, η Επιτροπή δύναται να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία με γραπτό αίτημά της, την παροχή τέτοιων πληροφοριών από αθλητή, αθλητικό παράγοντα, εκπρόσωπο αθλητή, αθλητική ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο και από κάθε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων ελέγχου της, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που η Επιτροπή, εύλογα θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών της, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται να συλλέγει οποιεσδήποτε σχετικές εκθέσεις και οπτικοακουστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δυνατόν να σχετίζεται με διερευνώμενο αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της κειμένης νομοθεσίας.

(3) Στο γραπτό αίτημα της Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθορίζεται ο σκοπός της έρευνας, η διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της Επιτροπής, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, νοουμένου ότι το αίτημα δεν αφορά έλεγχο και συλλογή κειμένων που συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία, οπότε σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο που υπόκειται στην έρευνα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των στοιχείων αυτών στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο σκόπιμα και χωρίς νόμιμη αιτία αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της:

Νοείται ότι, αν κατά τη συλλογή πληροφοριών προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας, πέραν από αυτήν που διερευνάται από την Επιτροπή σύμφωνα με το γραπτό της αίτημα, τότε τα στοιχεία αυτά δύναται να αποτελέσουν ικανή βάση για λήψη περαιτέρω μέτρων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(6) Υπό την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αναφορικά με τον έλεγχο και τη συλλογή στοιχείων που συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η υποχρέωση παροχής πληροφοριών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) περιλαμβάνει την υποχρέωση προς προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων αθλητικού σωματείου, αθλητικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου και πληροφοριών αποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία σχετίζονται με πράξεις ή ενέργειες που αποσκοπούν σε πράξεις διαφθοράς, που τιμωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να μην το κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε και να το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Καθήκον εχεμύθειας

8.-(1) Κάθε μέλος της Επιτροπής, καθώς επίσης και κάθε ερευνών λειτουργός που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 10 -

(α) Έχει υποχρέωση τήρησης πλήρους εχεμύθειας σε σχέση με τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που έρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, και

(β) αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η οποία τον δεσμεύει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του καθώς και για περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση τους.

(2) Παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) συνιστά αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Η καταδίκη σε ποινικό αδίκημα ή η διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος για παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας από μέλος της Επιτροπής ή από ερευνώντα λειτουργό, πέραν της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης του, επιφέρει την άμεση απομάκρυνσή του από τα καθήκοντα του στην Επιτροπή και ή τα καθήκοντα του ως ερευνώντα λειτουργού και σε τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να παραδώσει στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα που είναι στη κατοχή του και/ή το υλικό που συνέλεξε μέχρι εκείνη τη στιγμή, για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ενέργειες της Επιτροπής σε περίπτωση παράβασης

9. Η Επιτροπή, σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας της προς συλλογή πληροφοριών ή κατά την διενέργεια ελέγχου ή από στοιχεία που με οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιον της, διαπιστώσει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας ενεργεί ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που η ενδεχόμενη παράβαση δυνατόν να συνιστά αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας, συντάσσει πόρισμα ή έκθεση γεγονότων και τα υποβάλλει μαζί με όλα τα στοιχεία που κατέχει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία των ως άνω προβλεπόμενων υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,

(β) σε περίπτωση που διαπιστώνει ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος συντάσσει πόρισμα ή έκθεση γεγονότων και παραπέμπει την υπόθεση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης,

(γ) σε περίπτωση που η παράβαση αφορά άρνηση παροχής πληροφοριών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, απευθύνεται στο δικαστήριο με σκοπό την έκδοση διατάγματος για την παροχή των πιο πάνω πληροφοριών.

Διορισμός ερευνώντος λειτουργού

10.-(1) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή δύναται να ορίζει μέλος της ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως ερευνώντα λειτουργό:

Νοείται ότι τα άτομα που διορίζονται ως ερευνώντες λειτουργοί απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλον συμφέρον σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό.

(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός δύναται να ασκεί τις εξουσίες προς συλλογή πληροφοριών με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Ο ερευνών λειτουργός δύναται να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να παίρνει γραπτή ή ηχογραφημένη, κατά την κρίση του κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση, τα οποία πρόσωπα οφείλουν να προσέρχονται ενώπιον του και να παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7.

(5) Ο ερευνών λειτουργός, αφού ολοκληρώσει την έρευνά του συντάσσει πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι απόψεις και/ή εισηγήσεις επί των ευρημάτων του, το οποίο υποβάλλει στην Επιτροπή μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

(6) Η τελική απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των μελών της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 3.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος

11.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε αυτοπροσώπως είτε διά μέσω τρίτου, αποπειράται να προβεί ή προβαίνει σε χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, ή συμβάλλει καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή προσυνεννοημένου αγώνα είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο, κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πρόσωπο αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα πράξεων διαφθοράς, να εκδώσει διάταγμα δήμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για την επιστροφή ολοκλήρου του ποσού που βεβαιώνεται ως οικονομικό όφελος.

(3) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή, προπονητή ή διαιτητή ή την ανάμειξη στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί στον αγώνα ή σε αθλητικό γεγονός.

Δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού γεγονότος

12.-(1) Πρόσωπο το οποίο υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει σε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δώρο ή άλλο όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό από το τελευταίο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο ζητά, αποδέχεται ή λαμβάνει δώρο ή άλλο οικονομικό όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό, από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή ή την ανάμειξή του στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί σε αθλητικό γεγονός.

Απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες

13.-(1) Πρόσωπο που κατέχει θέση αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αγώνα στον οποίο αγωνίζεται ή είναι δηλωμένος για να αγωνιστεί ή σε αγώνα πρωταθλήματος της ίδιας κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου όπου λαμβάνει μέρος αθλητικό σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος που είναι εγγεγραμμένος ως αθλητής ή διατηρεί συμβόλαιο συνεργασίας.

(2) Πρόσωπο που κατέχει διοικητική ή οργανική θέση σε αθλητική ομοσπονδία απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αθλητικό γεγονός οποιασδήποτε κατηγορίας ή διοργάνωσης που διοργανώνεται ή διεξάγεται υπό την ευθύνη, αιγίδα ή εξουσιοδότηση της οικείας του ομοσπονδίας.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Ασυμβίβαστο

14.-(1) Για σκοπούς συμμόρφωσης με το σκοπό του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο κατέχει την ιδιότητα του αθλητή ή αθλητικού παράγοντα δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει, ενεργεί ή συντρέχει στο πρόσωπο του οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δραστηριότητες ή ιδιότητες:

(α) Να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αθλητές,

(β) να κατέχει άδεια αποδέκτη ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό,

(γ) να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ή συστηματικά με το στοίχημα και/ή αθλητικά γεγονότα ή έχει την εν λόγω δραστηριότητα ως πάρεργο:

Νοείται ότι οι απαγορεύσεις των διατάξεων του εδαφίου (1), ισχύουν και για τους συζύγους, κατιόντες, ανιόντες και συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα του αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, πριν από την αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος, θέσης η ιδιότητας σχετικά με τον αθλητισμό, οφείλει να προβαίνει σε γραπτή δήλωση προς το όργανο που τον διορίζει αναφορικά με οποιοδήποτε τυχόν υφιστάμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ασυμβίβαστο και, σε περίπτωση διαπίστωσης ασυμβιβάστου, το εν λόγω πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να αποδεχθεί το προσφερόμενο σ’ αυτό αξίωμα ή θέση ή ιδιότητα, εκτός αν προηγουμένως προβεί σε γραπτή δήλωση ανάληψης δέσμευσης για παραίτηση ή τερματισμό, εντός εύλογου χρόνου, από τη συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, σχέση ή ιδιότητα που αποτελεί ασυμβίβαστο.

(3) Παράλειψη δήλωσης του ασυμβιβάστου ή παράλειψη μη εκπλήρωσης της ανειλημμένης δέσμευσης παραίτησης ή τερματισμού του, μετά από διαπίστωση ασυμβιβάστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), αποτελεί ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, νόμιμη αιτία για το διορίζον όργανο να ανακαλέσει ή τερματίσει το συγκεκριμένο διορισμό.

(4) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Παροχή Εμπιστευτικής πληροφόρησης

15.-(1) Απαγορεύεται η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα, ή αθλητικό σύλλογο ή ομάδα είτε, άμεσα είτε έμμεσα, αυτοπροσώπως ή διά τρίτου.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Υποχρέωση αναφοράς/ παροχής πληροφοριών

16.-(1) Κάθε αθλητής και κάθε αθλητικός παράγοντας υποχρεούται να καταγγείλει ή να αναφέρει ή να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία στην Επιτροπή άμεσα, αναφορικά με πράξεις διαφθοράς στον αθλητισμό, οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψη του ή περιήλθαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του ή στην κατοχή του.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη ή είναι κάτοχος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχει την υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της Επιτροπής σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και στοιχεία κατέχει, συλλέγει, ή υπέπεσαν στην αντίληψή του ή γνωρίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτά προκύπτουν πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αθλητικού αγώνα ή/και διοργάνωσης και αφορούν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η οποία, ανεξαρτήτως τυχόν διάπραξης ποινικού αδικήματος, ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχήματος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, η τελευταία δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει ή αναστείλει την χορηγηθείσα άδεια.

(3) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραλείπει ή συγκαλύπτει ή αποκρύπτει στοιχεία ή πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές:

Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) καλύπτει επίσης και τις περιπτώσεις όπου, η οικεία ομοσπονδία λαμβάνει από την ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ομοσπονδία στην οποία υπάγεται, έκθεση για ύπαρξη ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας ή ύποπτου για χειραγώγηση αγώνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση αναφοράς και παροχής πληροφοριών εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία που έλαβε η εν λόγω ομοσπονδία τα οποία πρέπει να παραδίδονται αυτούσια μαζί με συνοπτική έκθεση από την οικεία ομοσπονδία στην Επιτροπή.

Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών

17. Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή δήλωση ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την διενέργεια έρευνας είτε από την Επιτροπή είτε από ερευνώντα λειτουργό, που διορίστηκε από αυτή, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δυνατότητα μετάθεσης της ώρας αγώνα ή αναβολής της διεξαγωγής του

18. Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής σαφείς πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης, η Επιτροπή ενημερώνει την οικεία διοργανώτρια ομοσπονδία και εισηγείται την μετάθεση της ώρας του συγκεκριμένου αγώνα ή την αναβολή της διεξαγωγής του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης της οικείας διοργανώτριας ομοσπονδίας με τις διαγωνιζόμενες ομάδες.

Διάταγμα αποκάλυψης λογαριασμών

19.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων άλλων νόμων, σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων, για σκοπούς ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή έρευνας σχετικά με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων ή σχετικά με έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή μέσων, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης, να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους V του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «πληροφορία» και «προνομιακή πληροφορία» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του Μέρους V του της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Προστασία καταγγέλλοντος

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο, οικειοθελώς και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιο όφελος παρέχει στην Επιτροπή ή στις οικείες ομοσπονδίες ή στις διωκτικές αρχές πληροφορίες, που καλόπιστα και εύλογα πιστεύει ότι τείνουν να αποκαλύψουν ότι διαπράχθηκε ή διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή συνεργάζεται με αυτές, για την διερεύνηση πράξης διαφθοράς ή παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, τυγχάνει προστασίας όπως προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5).

(2) Δεν δημοσιεύεται ή αποκαλύπτεται με οποιοδήποτε τρόπο η ταυτότητα προσώπου που ενεργεί όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή οποιοδήποτε στοιχείο που τείνει να τον ταυτοποιήσει καθώς και το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου τυχόν έγγραφης αναφοράς του, εκτός μόνο σε περίπτωση συγκατάθεσής του:

Νοείται ότι πρόσωπο που παραβαίνει την εν λόγω υποχρέωση μη δημοσίευσης ή αποκάλυψης διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι παραβίασε όρο συμφωνίας ή εθιμικό κανόνα πίστης ή εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας και δεν υπέχει ποινική, πειθαρχική ή αστική ευθύνη για την αποκάλυψη.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεσμεύεται με συμβόλαιο με οποιανδήποτε αθλητική εταιρεία ή αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία και το συμβόλαιο διακόπτεται μονομερώς από την εν λόγω εταιρεία ή σωματείο ή ομοσπονδία ή απολύεται ή εξαναγκάζεται σε λύση συμβολαίου, θεωρείται ότι το συμβόλαιο λύθηκε παράνομα, εκτός εάν η αθλητική εταιρεία ή το αθλητικό σωματείο ή η αθλητική ομοσπονδία αποδείξει ότι οι ενέργειες αυτές δεν οφείλονται ή δεν συνδέονται ή ουδεμία σχέση έχουν με την αποκάλυψη που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο ενήργησε όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, που έχει σχέση με την αποκάλυψη, το πρόσωπο αυτό δύναται να θεωρηθεί μάρτυρας που χρήζει βοήθειας από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου, κατόπιν αίτησης είτε από το ίδιο το πρόσωπο είτε από το άλλο μέρος στη διαδικασία είτε αυτεπάγγελτα και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται σε σχέση με το πρόσωπο αυτό η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι εάν κατά την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληρούνται οι προϋποθέσεις, τέτοιο πρόσωπο δύναται να εντάσσεται στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ IV του εν λόγω Νόμου.

Τήρηση Αθλητικών Μητρώων

21. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου κάθε ομοσπονδία διατηρεί αθλητικό μητρώο για κάθε αθλητή στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που λαμβάνονται από την Επιτροπή για εμπλοκή του σε προσυνεννοημένους αγώνες, το οποίο επικαιροποιείται για όσο διάστημα υπάρχει εν ισχύ κατατεθειμένο συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ του αθλητή και αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας και αποστέλλεται στη συνέχεια από την οικεία ομοσπονδία μαζί με το διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στην αντίστοιχη ομοσπονδία του κράτους στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί ο αθλητής, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με το αθλητικό σωματείο ή την αθλητική ομοσπονδία στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του αθλητή και την αποστολή των στοιχείων στην οικεία ομοσπονδία του κράτους όπου πρόκειται να αγωνιστεί, όλα τα δεδομένα που τον αφορούν διαγράφονται από το μητρώο.

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

22.-(1) Ο Κ.Ο.Α., σε συνεργασία με τις οικείες εθνικές ομοσπονδίες, καταρτίζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, στον οποίο περιλαμβάνονται σαφείς ρήτρες αναφορικά με την αποτροπή χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και τη συμμετοχή αθλητών σε προσυνεννοημένους αγώνες, καθώς και την υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή.

(2) Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους αθλητικούς παράγοντες και αθλητές κάθε ομοσπονδίας και κατατίθεται στον Κ.Ο.Α..

(3) Σε περίπτωση που αθλητικός παράγοντας αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενασχόλησή του με τον επαγγελματικό αθλητισμό.

(4) Σε περίπτωση που αθλητής αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, η οικεία ομοσπονδία δεν αποδέχεται την κατάθεση του συμβολαίου συνεργασίας ή και ανανέωσης της συνεργασίας που υπογράφεται με το αθλητικό σωματείο και απαγορεύει τη συμμετοχή του αθλητή στα αθλητικά γεγονότα και πρωταθλήματα που διοργανώνει.

Κανονισμοί

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεχνικής φύσεως∙

(β) οποιαδήποτε εφαρμοστικά μέτρα που απορρέουν από σχετική διεθνή σύμβαση που αφορά την χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων η οποία κυρώνεται από τη Δημοκρατία.