Κανονισμοί

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεχνικής φύσεως∙

(β) οποιαδήποτε εφαρμοστικά μέτρα που απορρέουν από σχετική διεθνή σύμβαση που αφορά την χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων η οποία κυρώνεται από τη Δημοκρατία.