Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

22.-(1) Ο Κ.Ο.Α., σε συνεργασία με τις οικείες εθνικές ομοσπονδίες, καταρτίζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, στον οποίο περιλαμβάνονται σαφείς ρήτρες αναφορικά με την αποτροπή χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και τη συμμετοχή αθλητών σε προσυνεννοημένους αγώνες, καθώς και την υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή.

(2) Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους αθλητικούς παράγοντες και αθλητές κάθε ομοσπονδίας και κατατίθεται στον Κ.Ο.Α..

(3) Σε περίπτωση που αθλητικός παράγοντας αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενασχόλησή του με τον επαγγελματικό αθλητισμό.

(4) Σε περίπτωση που αθλητής αρνηθεί να υπογράψει τον υπό αναφορά Κώδικα, η οικεία ομοσπονδία δεν αποδέχεται την κατάθεση του συμβολαίου συνεργασίας ή και ανανέωσης της συνεργασίας που υπογράφεται με το αθλητικό σωματείο και απαγορεύει τη συμμετοχή του αθλητή στα αθλητικά γεγονότα και πρωταθλήματα που διοργανώνει.