Τήρηση Αθλητικών Μητρώων

21. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου κάθε ομοσπονδία διατηρεί αθλητικό μητρώο για κάθε αθλητή στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που λαμβάνονται από την Επιτροπή για εμπλοκή του σε προσυνεννοημένους αγώνες, το οποίο επικαιροποιείται για όσο διάστημα υπάρχει εν ισχύ κατατεθειμένο συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ του αθλητή και αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας και αποστέλλεται στη συνέχεια από την οικεία ομοσπονδία μαζί με το διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στην αντίστοιχη ομοσπονδία του κράτους στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί ο αθλητής, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με το αθλητικό σωματείο ή την αθλητική ομοσπονδία στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του αθλητή και την αποστολή των στοιχείων στην οικεία ομοσπονδία του κράτους όπου πρόκειται να αγωνιστεί, όλα τα δεδομένα που τον αφορούν διαγράφονται από το μητρώο.