Καθήκον εχεμύθειας

8.-(1) Κάθε μέλος της Επιτροπής, καθώς επίσης και κάθε ερευνών λειτουργός που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 10 -

(α) Έχει υποχρέωση τήρησης πλήρους εχεμύθειας σε σχέση με τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που έρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, και

(β) αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η οποία τον δεσμεύει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του καθώς και για περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση τους.

(2) Παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) συνιστά αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(3) Η καταδίκη σε ποινικό αδίκημα ή η διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος για παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας από μέλος της Επιτροπής ή από ερευνώντα λειτουργό, πέραν της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης του, επιφέρει την άμεση απομάκρυνσή του από τα καθήκοντα του στην Επιτροπή και ή τα καθήκοντα του ως ερευνώντα λειτουργού και σε τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να παραδώσει στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα που είναι στη κατοχή του και/ή το υλικό που συνέλεξε μέχρι εκείνη τη στιγμή, για την ολοκλήρωση της έρευνας.