Εξουσία προς συλλογή πληροφοριών

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας, η Επιτροπή δύναται να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία με γραπτό αίτημά της, την παροχή τέτοιων πληροφοριών από αθλητή, αθλητικό παράγοντα, εκπρόσωπο αθλητή, αθλητική ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο και από κάθε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων ελέγχου της, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που η Επιτροπή, εύλογα θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών της, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται να συλλέγει οποιεσδήποτε σχετικές εκθέσεις και οπτικοακουστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δυνατόν να σχετίζεται με διερευνώμενο αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της κειμένης νομοθεσίας.

(3) Στο γραπτό αίτημα της Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθορίζεται ο σκοπός της έρευνας, η διάταξη στην οποία βασίζεται η εξουσία της Επιτροπής, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, νοουμένου ότι το αίτημα δεν αφορά έλεγχο και συλλογή κειμένων που συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία, οπότε σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο που υπόκειται στην έρευνα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των στοιχείων αυτών στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο σκόπιμα και χωρίς νόμιμη αιτία αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της:

Νοείται ότι, αν κατά τη συλλογή πληροφοριών προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας, πέραν από αυτήν που διερευνάται από την Επιτροπή σύμφωνα με το γραπτό της αίτημα, τότε τα στοιχεία αυτά δύναται να αποτελέσουν ικανή βάση για λήψη περαιτέρω μέτρων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(6) Υπό την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αναφορικά με τον έλεγχο και τη συλλογή στοιχείων που συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η υποχρέωση παροχής πληροφοριών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) περιλαμβάνει την υποχρέωση προς προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων αθλητικού σωματείου, αθλητικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου και πληροφοριών αποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία σχετίζονται με πράξεις ή ενέργειες που αποσκοπούν σε πράξεις διαφθοράς, που τιμωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να μην το κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε και να το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.