Αρμοδιότητες Επιτροπής

6.-(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

(α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου εκδίδει οδηγίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με αποδέκτες τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της χειραγώγησης αποτελεσμάτων σε αθλητικούς αγώνες και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 56 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι οι οδηγίες της Επιτροπής είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Επιτροπή εποπτεύει την συμμόρφωση των εν λόγω προσώπων με τις οδηγίες αυτές:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται είναι ένοχα αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(β) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης καταγγελιών και/ ή πληροφοριών που αφορούν τη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και ηλεκτρονική ιστοσελίδα∙

(γ) διερευνά αυτεπάγγελτα, σε περιπτώσεις ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, ή εξετάζει τις καταγγελίες ή και πληροφορίες που τίθενται ενώπιον της για πιθανή χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος ή εκδήλωσης και αποφασίζει για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, να συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της σχετικά με την εφαρμογή, συμμόρφωση ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τα εν λόγω πρόσωπα.

(ε) συνεργάζεται με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με τον καταρτισμό Κώδικα Δεοντολογίας για ρύθμιση θεμάτων διαφθοράς σε αθλητικά γεγονότα στα οποία προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή∙

(στ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τις παράνομες πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(ζ) συνεργάζεται με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς επίσης και οργανωμένα αθλητικά σύνολα για διενέργεια εκπαιδεύσεων, ενημερωτικών εκστρατειών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(η)προβαίνει σε αξιολογήσεις κινδύνου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις σχετικών με την διαφθορά στον αθλητισμό και τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων νόμων και κανονισμών∙

(θ) εκπονεί εκθέσεις και/ ή μελέτες, σε ετήσια βάση, για το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την λήψη περαιτέρω μέτρων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος.

(2) Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Τα έξοδα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των μελών της και των ερευνώντων λειτουργών, που διορίζονται από αυτή, καθώς και οι μισθοί του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των εργασιών, περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό του Κ.Ο.Α., με ξεχωριστό τίτλο κάτω από το κεφάλαιο «Προϋπολογισμός της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού» και καλύπτονται από την εισφορά που καταβάλλεται από τους αδειούχους αποδέκτες στοιχήματος προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, πριν αυτή κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του περί Στοιχημάτων Νόμου.

(4) Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εθνικές πλατφόρμες άλλων κρατών και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένης και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και για το σκοπό αυτό, δύναται να υπογράφει σχετικά μνημόνια συνεργασίας.