Ασυμβίβαστο των μελών της Επιτροπής

5. Τα μέλη της Επιτροπής, απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλον συμφέρον ή να είχαν συναφή δραστηριότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβούλου αθλητικών φορέων σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής:

Νοείται ότι η ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος αποτελεί κώλυμα τόσο για τον διορισμό ενός ατόμου ως μέλους της Επιτροπής, όσο και για τη συνέχιση της θητείας αυτού ως μέλους, εάν αυτό το κώλυμα προκύψει μετά τον διορισμό του:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ύπαρξης ή εμφάνισης ενός τέτοιου συμφέροντος τα μέλη οφείλουν, μετά από σχετική ενημέρωση της Επιτροπής, να απέχουν από τη συνεδρία του σχετικού θέματος με το δικαίωμα τόσο της παρουσίας στον χώρο της συνεδρίασης όσο και της ψηφοφορίας να τους απαγορεύεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.