Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής

4.-(1) Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (στο εξής «Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία (3) άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον Κ.Ο.Α..

(2) Η Επιτροπή λειτουργεί ως Εθνική Πλατφόρμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ETS 215 για τη Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων και αποτελεί το σημείο επαφής της Δημοκρατίας για τους σκοπούς της Σύμβασης.

(3) Ως μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας σε θέματα του αθλητισμού, που είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου από τα οποία δύο (2) είναι νομομαθείς ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου και πείρας καθώς και κατάρτισης.

(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στην Επιτροπή προσώπου, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ο επαναδιορισμός των μελών της μετά τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται για μια μόνο επιπλέον θητεία.

(6) Η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του ή ανάκλησης του διορισμού του, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (7) και σε περίπτωση που η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, στη θέση του διορίζεται άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου μέλους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(7) Ο διορισμός μέλους της Επιτροπής ανακαλείται από το Υπουργικό Συμβούλιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8·

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο συνιστά κώλυμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία ή σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος.

(8) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής συγκαλούν τις συνεδρίες του Συμβουλίου.

(9) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.

(10) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει τούτο, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Πρόεδρο ή από μέλος της Αρχής.

(11) Στις συνεδρίες της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής που επιλέγεται προς τούτο από τα παριστάμενα κατά τη συνεδρία μέλη.

(12) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και δύο (2) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(13) Ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Επιτροπής, περιλαμβανομένων, της ακολουθούμενης διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις αυτές και του τρόπου τήρησης των πρακτικών, ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς της Επιτροπής.

(14) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(15) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Επιτροπή, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.