Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από αδικήματα διαφθοράς στον αθλητισμό.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε αθλητικά γεγονότα.