Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών

17. Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή δήλωση ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την διενέργεια έρευνας είτε από την Επιτροπή είτε από ερευνώντα λειτουργό, που διορίστηκε από αυτή, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.