Υποχρέωση αναφοράς/ παροχής πληροφοριών

16.-(1) Κάθε αθλητής και κάθε αθλητικός παράγοντας υποχρεούται να καταγγείλει ή να αναφέρει ή να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία στην Επιτροπή άμεσα, αναφορικά με πράξεις διαφθοράς στον αθλητισμό, οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψη του ή περιήλθαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του ή στην κατοχή του.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη ή είναι κάτοχος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχει την υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της Επιτροπής σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και στοιχεία κατέχει, συλλέγει, ή υπέπεσαν στην αντίληψή του ή γνωρίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτά προκύπτουν πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αθλητικού αγώνα ή/και διοργάνωσης και αφορούν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η οποία, ανεξαρτήτως τυχόν διάπραξης ποινικού αδικήματος, ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχήματος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, η τελευταία δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει ή αναστείλει την χορηγηθείσα άδεια.

(3) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραλείπει ή συγκαλύπτει ή αποκρύπτει στοιχεία ή πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές:

Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) καλύπτει επίσης και τις περιπτώσεις όπου, η οικεία ομοσπονδία λαμβάνει από την ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ομοσπονδία στην οποία υπάγεται, έκθεση για ύπαρξη ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας ή ύποπτου για χειραγώγηση αγώνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση αναφοράς και παροχής πληροφοριών εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία που έλαβε η εν λόγω ομοσπονδία τα οποία πρέπει να παραδίδονται αυτούσια μαζί με συνοπτική έκθεση από την οικεία ομοσπονδία στην Επιτροπή.