Παροχή Εμπιστευτικής πληροφόρησης

15.-(1) Απαγορεύεται η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα, ή αθλητικό σύλλογο ή ομάδα είτε, άμεσα είτε έμμεσα, αυτοπροσώπως ή διά τρίτου.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).