Διάταγμα αποκάλυψης λογαριασμών

19.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων άλλων νόμων, σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων, για σκοπούς ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή έρευνας σχετικά με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων ή σχετικά με έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή μέσων, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης, να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους V του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «πληροφορία» και «προνομιακή πληροφορία» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του Μέρους V του της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.