Ενέργειες της Επιτροπής σε περίπτωση παράβασης

9. Η Επιτροπή, σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας της προς συλλογή πληροφοριών ή κατά την διενέργεια ελέγχου ή από στοιχεία που με οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιον της, διαπιστώσει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας ενεργεί ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που η ενδεχόμενη παράβαση δυνατόν να συνιστά αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας, συντάσσει πόρισμα ή έκθεση γεγονότων και τα υποβάλλει μαζί με όλα τα στοιχεία που κατέχει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,

(β) σε περίπτωση που διαπιστώνει ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος συντάσσει πόρισμα ή έκθεση γεγονότων και παραπέμπει την υπόθεση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης,

(γ) σε περίπτωση που η παράβαση αφορά άρνηση παροχής πληροφοριών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, απευθύνεται στο δικαστήριο με σκοπό την έκδοση διατάγματος για την παροχή των πιο πάνω πληροφοριών.