Διορισμός ερευνώντος λειτουργού

10.-(1) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή δύναται να ορίζει μέλος της ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως ερευνώντα λειτουργό:

Νοείται ότι τα άτομα που διορίζονται ως ερευνώντες λειτουργοί απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλον συμφέρον σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό.

(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός δύναται να ασκεί τις εξουσίες προς συλλογή πληροφοριών με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Ο ερευνών λειτουργός δύναται να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να παίρνει γραπτή ή ηχογραφημένη, κατά την κρίση του κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση, τα οποία πρόσωπα οφείλουν να προσέρχονται ενώπιον του και να παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7.

(5) Ο ερευνών λειτουργός, αφού ολοκληρώσει την έρευνά του συντάσσει πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι απόψεις και/ή εισηγήσεις επί των ευρημάτων του, το οποίο υποβάλλει στην Επιτροπή μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

(6) Η τελική απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των μελών της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 3.