Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017.