Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια παραγωγού ή/και προμηθευτή» ή «άδεια» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«δημόσιος λειτουργός» σημαίνει-

(α) Δημόσιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, ή

(β) μέλος του προσωπικού που κατέχει θέση στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμων του 2003.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο περιλαμβανομένου θερμοκηπίου, δικτυοκηπίου, κτιρίου, τεμαχίου γης, μεταφορικού μέσου στον οποίο παράγεται ή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται ή τυγχάνει επεξεργασίας ή τυγχάνει εμπορίας βιομηχανική κάνναβη·

«εμπορία» σημαίνει την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση, την κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, την έκθεση ή την προσφορά προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση, την πώληση ή/και την παράδοση σε άλλο πρόσωπο, δωρεάν ή αντί τιμήματος, βιομηχανικής κάνναβης·

«επίσημος έλεγχος» σημαίνει τον έλεγχο που διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή·

«Επιθεωρητής» σημαίνει δημόσιο λειτουργό, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 514/2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/851 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβούλιου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κοινός κατάλογος ποικιλιών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2012·

«παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες όσον αφορά τη βιομηχανική κάνναβη:

(α) Του πολλαπλασιασμού,

(β) της βελτίωσης,

(γ) της παραγωγής,

(δ) της αποθήκευσης,

(ε) της διατήρησης,

(στ) της επεξεργασίας, και

(ζ) της εμπορίας·

«παρτίδα» σημαίνει ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, “βιομηχανική κάνναβηˮ σημαίνει-

(α)ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού ακατέργαστα ή κατεργασμένα (στουπί) του είδους Cannabis sativa, των οποίων η περιεκτικότητα σε τετραϋδρο-κανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115· και

(β)τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis sativa, των οποίων η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Τα παράγωγα της κάνναβης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), «παράγωγα της κάνναβης» σημαίνει προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής, που προέρχονται από διαφορετικής φύσης προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία και περιλαμβάνει τις ίνες και τα υπολείμματα της επεξεργασίας της κάνναβης, το λάδι και το αλεύρι από τους σπόρους της κάνναβης, κάνναβη σε τρόφιμα και ποτά ή άλλα παράγωγα της κάνναβης.

Αδειοδότηση παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης

4.-(1) (α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να είναι παραγωγός ή/ και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης μόνο κατόπιν αδειοδότησης από την Αρμόδια Αρχή.

(β) Η άδεια παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος και σε αυτήν καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που δύναται να εκτελεί ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2012 και των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει, μετά από αίτημα παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης, όπως συγκεκριμένες μικρές ποσότητες-

(α) Σπόρων βιομηχανικής κάνναβης οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα, χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης, ή

(β) βιομηχανικής κάνναβης η οποία δεν είναι σύμφωνη με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα, διατεθούν στην αγορά,

μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι τα πιο πάνω γίνονται για:

(αα) δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, ή

(ββ) εργασίες επιλογής, ή

(γγ) διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.

(3) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους δίδεται η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι οποίοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας η οποία παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), νοουμένου ότι λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή παράνομων πράξεων.

(4)(α) Για τη χορήγηση άδειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση σε έντυπο, η μορφή του οποίου καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, με βάση τις δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει.

(β) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει τέλος για την εξέταση αυτής, το οποίο καθορίζεται στα τριάντα ευρώ (€30).

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (6), η άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους από την έκδοσή της.

(6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλεί γραπτώς οποιαδήποτε άδεια που έχει χορηγηθεί, αν δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή αν έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά την υποβολή της αίτησης ή τη διαδικασία επίσημου ελέγχου.

(7) Οι αδειοδοτημένοι παραγωγοί ή/και προμηθευτές βιομηχανικής κάνναβης καταχωρούνται σε μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή.

Εγγραφή εγκατάστασης

5.-(1) Η λειτουργία εγκατάστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη εγγραφή της σε μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Για την εγγραφή εγκατάστασης στο μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει δήλωση σε έντυπο, η μορφή του οποίου καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Οι εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα.

Απαγορεύσεις

6.-(1) Απαγορεύεται η παραγωγή και/ ή προμήθεια βιομηχανικής κάνναβης από οποιονδήποτε, εκτός από πρόσωπα που είναι αδειοδοτημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται η αγορά, έναντι αμοιβής ή μη, βιομηχανικής κάνναβης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 507/2008 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και εκτός αν πρόκειται για αγορά από αδειοδοτημένο πρόσωπο για τη διενέργεια τέτοιας δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις αδειοδοτημένων προσώπων

7.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και του Παραρτήματος, απαγορεύεται η μετακίνηση βιομηχανικής κάνναβης από εγκατάσταση, εκτός αν αυτή δηλωθεί εκ των προτέρων στην Αρμόδια Αρχή.

(2)(α) Η βιομηχανική κάνναβη διατηρείται σε χωριστές παρτίδες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ή της απομάκρυνσης, κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση αυτής.

(β) Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης τηρεί στοιχεία για τη σύνθεση της παρτίδας και την προέλευσή της.

(γ) Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης εξασφαλίζει ότι είναι δυνατός ο εντοπισμός των επιμέρους παρτίδων της βιομηχανικής κάνναβης.

(3) Εάν, από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ή από πληροφορίες που διαθέτει ο ίδιος, αποδεικνύεται η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αυτός ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή και λαμβάνει τα μέτρα που του υποδεικνύονται από αυτήν.

Δείγματα

8.-(1) Σε περίπτωση παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης, οι Επιθεωρητές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους και λαμβάνουν δείγματα στα κατάλληλα στάδια, όπως αυτά καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Δείγματα που λήφθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή άλλης κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω κανονισμού πράξης δύναται να αναγνωρίζονται από την Αρμόδια Αρχή ως ληφθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων διεξάγεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, για εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή σε άλλη κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω κανονισμού πράξη.

Εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται επίσημος έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εμπορίας της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Η επιτήρηση και ο επίσημος έλεγχος των παραγωγών ή/ και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης και των εγκαταστάσεών τους πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις και εκδίδει ή τροποποιεί ή ανακαλεί τις άδειες παραγωγού ή/ και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης και ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ασκεί, σε συνεννόηση με άλλες αρχές και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, μέσω των Επιθεωρητών, επίσημο έλεγχο, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο-

(α) Της εμπορίας και της παραγωγής της βιομηχανικής κάνναβης.

(β) των όρων, των προϋποθέσεων, των υποχρεώσεων και των δηλώσεων των αδειοδοτημένων προσώπων, με βάση τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Αρμόδια Αρχή, όταν της ζητηθεί, με αιτιολογημένο αίτημα, παρέχει πληροφορίες στην Αστυνομία ή στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους.

(6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά σχετικά με τη βιομηχανική κάνναβη όπου απαιτείται.

Μεταβίβαση εξουσιών

10.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, να εξουσιοδοτεί γραπτώς, οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό ή τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, να ασκεί εκ μέρους της οποιαδήποτε εξουσία ασκείται από αυτή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή διαταγμάτων, είτε ολικώς είτε ως προς μέρος αυτής, μετά από διαβούλευση και συνομολόγηση έγγραφης συμφωνίας με τον εν λόγω δημόσιο λειτουργό, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(β) Στην πιο πάνω συμφωνία καθορίζεται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία ανατίθεται σε δημόσιο λειτουργό, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, η έκταση αυτής καθώς και η έναρξη και η λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή ασκείται.

(γ) Ο εν λόγω δημόσιος λειτουργός, το εν λόγω τμήμα ή η εν λόγω υπηρεσία της Δημοκρατίας, τηρεί τις εν γένει αρχές οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής, όπως και τις επί τούτω οδηγίες αυτής.

(2) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δημόσιος λειτουργός, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας ασκεί εξουσία, την οποία ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγεί ή αναθέτει αντίστοιχα, σε άλλο δημόσιο λειτουργό, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στον ασκούντα την εν λόγω εξουσία δημόσιο λειτουργό, στο τμήμα ή στην υπηρεσία.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να τροποποιεί με τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος ή της υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή να ανακαλεί, απόφασή της για εξουσιοδότηση, η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Διορισμός και εξουσίες των Επιθεωρητών

11.-(1) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής ή πρόσωπου δεόντως εξουσιοδοτημένου σύμφωνα με το άρθρο 10, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διορίζει γεωπόνους ή κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα που είναι δημόσιοι λειτουργοί, ως Επιθεωρητές, για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ η διαταγμάτων.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει δηλωθεί από τον αδειοδοτημένο παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης ή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, στις οποίες έχει υπόνοια βάσει ενδείξεων ότι υπάρχει βιομηχανική κάνναβη και να προβαίνει σε επίσημο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού∙

(β) σε συνεννόηση με άλλες αρχές και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, να εισέρχεται σε λιμάνια, αεροδρόμια ή άλλους σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο όπως πλοία, αεροπλάνα και αυτοκίνητα, στα οποία υπάρχει υπόνοια βάσει ενδείξεων για την ύπαρξη βιομηχανικής κάνναβης και να διεξάγει επίσημο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού στην παρουσία των αρχών αυτών·

(γ) να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων ή μητρώων ή άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και να λαμβάνει αντίγραφά τους, να τα δεσμεύει ή να τα κατάσχει για αποφυγή ή για τεκμηρίωση παράνομων πράξεων.

(δ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011 και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), να δεσμεύει ή να κατάσχει ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης, σε περίπτωση υπόνοιας βάσει ενδείξεων παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με έξοδα του κατόχου·

(ε) να εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) να λαμβάνει δείγματα κατά την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία βιομηχανικής κάνναβης.

(ζ) να επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής μέχρι το κατάλληλο στάδιο για δειγματοληψία σε ολόκληρο το τεμάχιο γης ή σε μέρος αυτού·

(η) για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του και αν το θεωρεί αναγκαίο, να συνοδεύεται από αστυνομικό·

(θ) να διατάσσει ή να συστήνει σε πρόσωπο, όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει παράβαση την οποία του υποδεικνύει και να αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), η δέσμευση ή κατάσχεση γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ότι η βιομηχανική κάνναβη δεν θα υποστεί ζημιές που μειώνουν την αξία της και σε περίπτωση μη απόδειξης της παράβασης, η ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης η οποία έχει δεσμευτεί, αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον κάτοχο της.

(4) Για σκοπούς θεραπείας οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή για σκοπούς επιβεβαίωσης των στοιχείων που υποβάλλει ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ή για σκοπούς αποφυγής διεξαγωγής παράνομων πράξεων, ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής ειδοποίησης να-

(α) Απαγορεύει τη μεταφορά ή την επεξεργασία συγκεκριμένης παρτίδας βιομηχανικής κάνναβης ή ολόκληρης της ποσότητας αυτής, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες·

(β) απαγορεύει την πώληση ή έκθεση προς πώληση ή την αγορά συγκεκριμένης παρτίδας ή ολόκληρης της ποσότητας βιομηχανικής κάνναβης, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες.

(γ) διατάσσει την καταστροφή συγκεκριμένης παρτίδας ή ολόκληρης της ποσότητας βιομηχανικής κάνναβης, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες.

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, να δεσμεύει ή να κατάσχει βιομηχανική κάνναβη και τη συσκευασία της·

(ε) απαγορεύει την παραγωγή ή/και διατάσσει την καταστροφή βιομηχανικής κάνναβης ή διατάσσει τον περιορισμό της, εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και/ ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) διατάσσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει παράβαση, την οποία του υποδεικνύει.

(5) Σε περίπτωση που εκκρεμεί η εξέταση ληφθέντος δείγματος, ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής ειδοποίησης, να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4).

(6) Τα έξοδα καταστροφής και η αξία της βιομηχανικής κάνναβης η οποία καταστρέφεται, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), επιβαρύνουν το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρισκόταν η βιομηχανική κάνναβη.

Διευκολύνσεις κατά τον έλεγχο

12. Κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη βιομηχανική κάνναβη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στην Αρμόδια Αρχή και τους Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δικαίωμα ένστασης

13.-(1) Παραγωγός ή/και προμηθευτής, ο οποίος επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο που λήφθηκε από Επιθεωρητή, δύναται να υποβάλει ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.

(2) Ο Διευθυντής, αφού εξετάσει την ένσταση, δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας,

το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

Εξέταση παραβάσεων και διοικητικό πρόστιμο

14.-(1) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της να ανακαλεί άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφορικά με βιομηχανική κάνναβη, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, η Αρμόδια Αρχή, με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, έχει εξουσία να επιβάλει, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(3) Άνευ βλάβης της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις που-

(α) Ο παραγωγός ή/ και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε αυτόν.

(β) οι εγκαταστάσεις του παραγωγού ή /και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση ή να συμπληρώσει οποιοδήποτε έγγραφο ή μητρώο που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 10 και του Παραρτήματος.

(ε) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές υποδείξεις Επιθεωρητή.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ (€1000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Διευθυντή, όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε τέτοια προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(6) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 ή του οποίου ανακαλείται η άδεια δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 4, έχει δικαίωμα να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω επιβολής διοικητικού προστίμου ή της εν λόγω ανάκλησης.

(2) Ο Υπουργός, αφού εξετάσει την ιεραρχική προσφυγή, έχει εξουσία να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας,

το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Παράγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν ή επεξεργάζεται ή κατέχει βιομηχανική κάνναβη, γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής, στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(γ) παράγει ή επεξεργάζεται ή εμπορεύεται βιομηχανική κάνναβη χωρίς άδεια,

(δ) διευκολύνει οποιοδήποτε πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο,

(στ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ή/και

(ζ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, να διατάξει την κατάσχεση ή καταστροφή, με έξοδα του καταδικασθέντος παραγωγού ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.

Μέτρα διασφάλισης

17.-(1) Εάν διαπιστωθεί ότι η παραγωγή ή η εμπορία οποιασδήποτε ποικιλίας βιομηχανικής κάνναβης, εγγεγραμμένης στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, ενέχει κινδύνους για τη διεξαγωγή παράνομων ενεργειών, ο Υπουργός, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, απαγορεύει την παραγωγή και εμπορία της εν λόγω ποικιλίας στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, που δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του 0,2%.

Τέλη

18.-(1)(α) Το ύψος των τελών για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε ληφθέντα δείγματα βιομηχανικής κάνναβης, καθορίζεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, και τα εν λόγω τέλη, όπως και το κόστος του δείγματος, επιβαρύνουν τον παραγωγό ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.

(β) Στους εργαστηριακούς ελέγχους περιλαμβάνεται και ο έλεγχος βλαστικότητας των σπόρων που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis sativa και προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, ο οποίος διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή και τα σχετικά τέλη καθορίζονται από την ίδια και επιβαρύνουν τον παραγωγό ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Το κόστος για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ελέγχων καταβάλλεται ανά παρτίδα, με τη δήλωση πρόθεσης φύτευσης βιομηχανικής κάνναβης ή με τη γνωστοποίηση άφιξης βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Γενικό Χημείο του Κράτους ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο, κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, ή η Αρμόδια Αρχή κρίνουν απαραίτητη τη διεξαγωγή επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων, το κόστος αυτών επιβαρύνει τη Δημοκρατία.

(3) Για την έκδοση πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή μετά από αίτημα αδειοδοτημένου παραγωγού ή/ και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης, καταβάλλεται τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10).

(4) Για την επιτήρηση και τον έλεγχο των παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλεται από τον παραγωγό ή/και προμηθευτή ετήσιο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (€30) με την πρώτη χρονικά κάθε έτους δήλωση πρόθεσης παραγωγής ή αγοράς βιομηχανικής κάνναβης ή με τη γνωστοποίηση άφιξης βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω Κανονισμούς δύναται να καθορίζονται-

(α) Ο τρόπος και οι διαδικασίες για σκοπούς ελέγχου, πιστοποίησης και σήμανσης της βιομηχανικής κάνναβης·

(β) οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης·

(γ) οι διαδικασίες καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Έκδοση διαταγμάτων

20. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία δύναται να τροποποιούν τα Παραρτήματα Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρα 4, 5, 7, 14, 20)

ΤΜΗΜΑ Α
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ή/ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1. Με την υποβολή της αίτησης, δηλώνεται από τον αιτητή η πρόθεση για τον τρόπο διάθεσης και της κάθε χρήσης της βιομηχανικής κάνναβης.  Οποιεσδήποτε αλλαγές στη χρήση της βιομηχανικής κάνναβης, δηλώνονται στην Αρμόδια Αρχή πριν τη διάθεσή της.

2. Ο αιτητής δηλώνει το χώρο αποθήκευσης της βιομηχανικής κάνναβης και υποβάλλει στοιχεία για την μορφή, ποσότητα και προέλευση της βιομηχανικής κάνναβης.

3. Σε περίπτωση που ο αιτητής δηλώνει πρόθεση παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των τεμαχίων γης που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης καθώς και αναφορά των ποικιλιών σπόρου που θα χρησιμοποιηθούν. Οποιαδήποτε αλλαγή γνωστοποιείται στην Αρμόδια Αρχή πριν τη σπορά ή πριν την αίτηση για δημόσια ενίσχυση, όποιο από τα δύο προηγείται.

4. Για κάθε τεμάχιο γης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης, ο αιτητής καταβάλλει τέλος για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων ταυτόχρονα με τη δήλωση πρόθεσης παραγωγής.

5. Πριν την έκδοση άδειας, η Αρμόδια Αρχή εξετάζει κατά πόσο οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.


ΤΜΗΜΑ Β
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο παραγωγής ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης τηρεί μητρώο παραγωγής ή/και προμήθειας.

2. Ο αδειοδοτημένος παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης προσκομίζει στην Αρμόδια Αρχή αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη διάθεση της βιομηχανικής κάνναβης, στα οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή και της ποσότητας που διατέθηκε, όταν του ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, εντός εύλογου χρόνου.

3. Ο αιτητής υποβάλλει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία η Αρμόδια Αρχή ήθελε ζητήσει.

4. Κάθε μεταβολή στα στοιχεία που υπέβαλε στην Αρμόδια Αρχή πρέπει να κοινοποιείται αμέσως.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1. Μετά τη σπορά, ο αδειοδοτημένος παραγωγός υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή πλήρη στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των τεμαχίων γης που είναι σπαρμένα με βιομηχανική κάνναβη.

2. Ο παραγωγός υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων [κιλό (kg) ανά δεκάριο].

3. Μόνο σπόροι των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ποικιλιών δύναται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης.

4. Επιτρέπεται η χρήση μόνο πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

5. Ο παραγωγός φυλάσσει τις επίσημες ετικέτες που είχαν οι συσκευασίες των σπόρων για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκτός των περιπτώσεων που οι ετικέτες υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17, παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/2014.

6. Ο παραγωγός υποβάλλει, αμέσως μετά τη σπορά, στοιχεία σχετικά με τις ποικιλίες που χρησιμοποιήθηκαν.

7. Ο παραγωγός υποβάλλει, αμέσως μετά τη σπορά, στοιχεία της έκτασης ανά ποικιλία και τεμάχιο γης που σπάρθηκε.

8. Η συγκομιδή της βιομηχανικής κάνναβης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την έναρξη της ανθοφορίας και μετά από άδεια της Αρμόδιας Αρχής, τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 45, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/2014.

9. Για να επιτρέπεται η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, η ελάχιστη έκταση που καλύπτει ένα τεμάχιο γης σπαρμένο με βιομηχανική κάνναβη δεν πρέπει να είναι λιγότερη από την έκταση που εκάστοτε καθορίζεται ως ελάχιστή έκταση μεμονωμένου αγροτεμαχίου για σκοπούς άμεσων πληρωμών.

10. Ο αδειοδοτημένος παραγωγός δηλώνει την παραγόμενη ποσότητα ανά υλικό και χρήση κατά παρτίδες, δηλαδή ότι όσα έχουν παραχθεί είναι από το ίδιο τεμάχιο γης και ποικιλία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1. Σπόροι κάνναβης του κωδικού ΣΟ 1207 99 91 εκτός των προοριζόμενων για σπορά, εισάγονται ή τίθενται προς εμπορία μόνο από αδειοδοτημένους εισαγωγείς σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

2. Σπόροι που δεν προορίζονται για σπορά διατίθενται προς εμπορία, νοούμενου ότι αποδεικνύεται πως δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για σπορά λόγω ειδικής μεταχείρισης που έχουν υποστεί. Η βλαστικότητα των σπόρων που δεν προορίζονται για σπορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%.  Στην περίπτωση που μετά από εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί η Αρμόδια Αρχή διαπιστωθεί μη συμμόρφωση συγκεκριμένης παρτίδας με την πιο πάνω προϋπόθεση, ο κάτοχος δύναται, μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής:

α. Να την καταστρέψει  στη παρουσία της Αρμόδιας Αρχής,
β. να επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη παρτίδα για καταστροφή της βλαστικότητας,
γ. να την επανεξάγει, σε περίπτωση που αυτή είχε εισαχθεί.     Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο των σπόρων βιομηχανικής κάνναβης.

3. Οι σπόροι βιομηχανικής κάνναβης πρέπει να προέρχονται από ποικιλίες που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%. Οι σπόροι βιομηχανικής κάνναβης συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η περιεκτικότητα της ποικιλίας από την οποία προέρχονται σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.  Τα έγγραφα που δύναται να γίνονται αποδεκτά για το σκοπό αυτό καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.  Στα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστο στοιχεία ως προς το είδος και την ποικιλία, την προέλευση και την καταγωγή των σπόρων και να δηλώνεται ο προορισμός και η χρήση των σπόρων·

4. Μόνο πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δύναται να τίθενται προς εμπορία.

5. Εμπορία βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση στοιχείων προς την Αρμόδια Αρχή ότι η περιεκτικότητα αυτής σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

6. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης γνωστοποιεί την άφιξη βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την άφιξή της.

7. Εισαγωγές βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 507/2008.

8. Βιομηχανική κάνναβη που εισάγεται, συνοδεύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται  σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 507/2008 που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1. Οι πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή και/ ή αγορά βιομηχανικής κάνναβης όπως καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα, διατηρούνται για δύο (2) χρόνια.

2. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ο οποίος επεξεργάζεται αυτήν αποδεικνύει, με την κατάθεση σύμβασης, την προμήθεια βιομηχανικής κάνναβης από αδειοδοτημένο παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης.

3. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση διακίνησης βιομηχανικής κάνναβης, ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ο οποίος επεξεργάζεται αυτήν προσκομίζει στην Αρμόδια Αρχή τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για βιομηχανική κάνναβη.

4. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή στοιχεία αναφορικά με την περιγραφή της επιχείρησης και την πλήρη σειρά των προϊόντων που προκύπτουν από τη μεταποίηση βιομηχανικής κάνναβης.

5. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται από τον παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης για τις μέγιστες ποσότητες βιομηχανικής κάνναβης που μπορούν να υποστούν μεταποίηση ανά ώρα και κατ’ έτος.

6. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται από τον παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης για τις ποσότητες που ο ίδιος προμηθεύεται κατά παρτίδα, στο στάδιο της παραλαβής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση διακίνησης βιομηχανικής κάνναβης, ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης προσκομίζει στην Αρμόδια Αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για βιομηχανική κάνναβη.

2. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης καθορίζει υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης της βιομηχανικής κάνναβης.

3. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης τηρεί μητρώο εισροών και εκροών από την αποθήκη για κάθε παρτίδα, το οποίο κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή όποτε ζητηθεί από την ίδια.

4. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης μεριμνά ώστε κάθε παρτίδα να διατηρείται ξεχωριστά.

5. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις για να μην υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στην αποθήκη σε μη καθοριζόμενα άτομα από τον αδειοδοτημένο παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης.

6. Απαγορεύεται η φύλαξη της βιομηχανικής κάνναβης σε κατοικίες.

7. Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης υποβάλλει σχέδιο και περιγραφή της εγκατάστασης που αποθηκεύει τη βιομηχανική κάνναβη.

Σημείωση
3 του Ν. 7(Ι)/2024Έναρξη της ισχύος του Νόμου 7(Ι)/2024

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 7(Ι)/2024] λογίζεται ότι άρχισε την 7η Δεκεμβρίου 2021.