Τέλη

18.-(1)(α) Το ύψος των τελών για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε ληφθέντα δείγματα βιομηχανικής κάνναβης, καθορίζεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, και τα εν λόγω τέλη, όπως και το κόστος του δείγματος, επιβαρύνουν τον παραγωγό ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.

(β) Στους εργαστηριακούς ελέγχους περιλαμβάνεται και ο έλεγχος βλαστικότητας των σπόρων που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis sativa και προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, ο οποίος διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή και τα σχετικά τέλη καθορίζονται από την ίδια και επιβαρύνουν τον παραγωγό ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Το κόστος για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ελέγχων καταβάλλεται ανά παρτίδα, με τη δήλωση πρόθεσης φύτευσης βιομηχανικής κάνναβης ή με τη γνωστοποίηση άφιξης βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Γενικό Χημείο του Κράτους ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο, κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, ή η Αρμόδια Αρχή κρίνουν απαραίτητη τη διεξαγωγή επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων, το κόστος αυτών επιβαρύνει τη Δημοκρατία.

(3) Για την έκδοση πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή μετά από αίτημα αδειοδοτημένου παραγωγού ή/ και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης, καταβάλλεται τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10).

(4) Για την επιτήρηση και τον έλεγχο των παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλεται από τον παραγωγό ή/και προμηθευτή ετήσιο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (€30) με την πρώτη χρονικά κάθε έτους δήλωση πρόθεσης παραγωγής ή αγοράς βιομηχανικής κάνναβης ή με τη γνωστοποίηση άφιξης βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία.