Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω Κανονισμούς δύναται να καθορίζονται-

(α) Ο τρόπος και οι διαδικασίες για σκοπούς ελέγχου, πιστοποίησης και σήμανσης της βιομηχανικής κάνναβης·

(β) οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης·

(γ) οι διαδικασίες καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης.