Έκδοση διαταγμάτων

20. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία δύναται να τροποποιούν τα Παραρτήματα Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.