Υποχρεώσεις αδειοδοτημένων προσώπων

7.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και του Παραρτήματος, απαγορεύεται η μετακίνηση βιομηχανικής κάνναβης από εγκατάσταση, εκτός αν αυτή δηλωθεί εκ των προτέρων στην Αρμόδια Αρχή.

(2)(α) Η βιομηχανική κάνναβη διατηρείται σε χωριστές παρτίδες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ή της απομάκρυνσης, κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση αυτής.

(β) Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης τηρεί στοιχεία για τη σύνθεση της παρτίδας και την προέλευσή της.

(γ) Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης εξασφαλίζει ότι είναι δυνατός ο εντοπισμός των επιμέρους παρτίδων της βιομηχανικής κάνναβης.

(3) Εάν, από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ή από πληροφορίες που διαθέτει ο ίδιος, αποδεικνύεται η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αυτός ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή και λαμβάνει τα μέτρα που του υποδεικνύονται από αυτήν.