Απαγορεύσεις

6.-(1) Απαγορεύεται η παραγωγή και/ ή προμήθεια βιομηχανικής κάνναβης από οποιονδήποτε, εκτός από πρόσωπα που είναι αδειοδοτημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται η αγορά, έναντι αμοιβής ή μη, βιομηχανικής κάνναβης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 507/2008 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και εκτός αν πρόκειται για αγορά από αδειοδοτημένο πρόσωπο για τη διενέργεια τέτοιας δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.