Εγγραφή εγκατάστασης

5.-(1) Η λειτουργία εγκατάστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη εγγραφή της σε μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Για την εγγραφή εγκατάστασης στο μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει δήλωση σε έντυπο, η μορφή του οποίου καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Οι εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα.