Αδειοδότηση παραγωγών ή/και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης

4.-(1) (α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να είναι παραγωγός ή/ και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης μόνο κατόπιν αδειοδότησης από την Αρμόδια Αρχή.

(β) Η άδεια παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος και σε αυτήν καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που δύναται να εκτελεί ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2012 και των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει, μετά από αίτημα παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης, όπως συγκεκριμένες μικρές ποσότητες-

(α) Σπόρων βιομηχανικής κάνναβης οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα, χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης, ή

(β) βιομηχανικής κάνναβης η οποία δεν είναι σύμφωνη με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα, διατεθούν στην αγορά,

μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι τα πιο πάνω γίνονται για:

(αα) δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, ή

(ββ) εργασίες επιλογής, ή

(γγ) διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.

(3) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους δίδεται η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι οποίοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας η οποία παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), νοουμένου ότι λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή παράνομων πράξεων.

(4)(α) Για τη χορήγηση άδειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση σε έντυπο, η μορφή του οποίου καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, με βάση τις δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει.

(β) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει τέλος για την εξέταση αυτής, το οποίο καθορίζεται στα τριάντα ευρώ (€30).

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (6), η άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους από την έκδοσή της.

(6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλεί γραπτώς οποιαδήποτε άδεια που έχει χορηγηθεί, αν δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή αν έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά την υποβολή της αίτησης ή τη διαδικασία επίσημου ελέγχου.

(7) Οι αδειοδοτημένοι παραγωγοί ή/και προμηθευτές βιομηχανικής κάνναβης καταχωρούνται σε μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή.