Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Παράγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν ή επεξεργάζεται ή κατέχει βιομηχανική κάνναβη, γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής, στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(γ) παράγει ή επεξεργάζεται ή εμπορεύεται βιομηχανική κάνναβη χωρίς άδεια,

(δ) διευκολύνει οποιοδήποτε πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο,

(στ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ή/και

(ζ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, να διατάξει την κατάσχεση ή καταστροφή, με έξοδα του καταδικασθέντος παραγωγού ή/και προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης.