Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 ή του οποίου ανακαλείται η άδεια δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 4, έχει δικαίωμα να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω επιβολής διοικητικού προστίμου ή της εν λόγω ανάκλησης.

(2) Ο Υπουργός, αφού εξετάσει την ιεραρχική προσφυγή, έχει εξουσία να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας,

το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.