Εξέταση παραβάσεων και διοικητικό πρόστιμο

14.-(1) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της να ανακαλεί άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφορικά με βιομηχανική κάνναβη, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, η Αρμόδια Αρχή, με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, έχει εξουσία να επιβάλει, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(3) Άνευ βλάβης της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις που-

(α) Ο παραγωγός ή/ και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε αυτόν.

(β) οι εγκαταστάσεις του παραγωγού ή /και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση ή να συμπληρώσει οποιοδήποτε έγγραφο ή μητρώο που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 10 και του Παραρτήματος.

(ε) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές υποδείξεις Επιθεωρητή.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ (€1000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Διευθυντή, όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε τέτοια προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(6) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.