Δικαίωμα ένστασης

13.-(1) Παραγωγός ή/και προμηθευτής, ο οποίος επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο που λήφθηκε από Επιθεωρητή, δύναται να υποβάλει ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.

(2) Ο Διευθυντής, αφού εξετάσει την ένσταση, δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας,

το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.