Διευκολύνσεις κατά τον έλεγχο

12. Κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη βιομηχανική κάνναβη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στην Αρμόδια Αρχή και τους Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.