Διορισμός και εξουσίες των Επιθεωρητών

11.-(1) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής ή πρόσωπου δεόντως εξουσιοδοτημένου σύμφωνα με το άρθρο 10, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διορίζει γεωπόνους ή κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα που είναι δημόσιοι λειτουργοί, ως Επιθεωρητές, για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ η διαταγμάτων.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει δηλωθεί από τον αδειοδοτημένο παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης ή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, στις οποίες έχει υπόνοια βάσει ενδείξεων ότι υπάρχει βιομηχανική κάνναβη και να προβαίνει σε επίσημο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού∙

(β) σε συνεννόηση με άλλες αρχές και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, να εισέρχεται σε λιμάνια, αεροδρόμια ή άλλους σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο όπως πλοία, αεροπλάνα και αυτοκίνητα, στα οποία υπάρχει υπόνοια βάσει ενδείξεων για την ύπαρξη βιομηχανικής κάνναβης και να διεξάγει επίσημο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού στην παρουσία των αρχών αυτών·

(γ) να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων ή μητρώων ή άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και να λαμβάνει αντίγραφά τους, να τα δεσμεύει ή να τα κατάσχει για αποφυγή ή για τεκμηρίωση παράνομων πράξεων.

(δ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011 και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), να δεσμεύει ή να κατάσχει ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης, σε περίπτωση υπόνοιας βάσει ενδείξεων παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με έξοδα του κατόχου·

(ε) να εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) να λαμβάνει δείγματα κατά την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία βιομηχανικής κάνναβης.

(ζ) να επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής μέχρι το κατάλληλο στάδιο για δειγματοληψία σε ολόκληρο το τεμάχιο γης ή σε μέρος αυτού·

(η) για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του και αν το θεωρεί αναγκαίο, να συνοδεύεται από αστυνομικό·

(θ) να διατάσσει ή να συστήνει σε πρόσωπο, όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει παράβαση την οποία του υποδεικνύει και να αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), η δέσμευση ή κατάσχεση γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ότι η βιομηχανική κάνναβη δεν θα υποστεί ζημιές που μειώνουν την αξία της και σε περίπτωση μη απόδειξης της παράβασης, η ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης η οποία έχει δεσμευτεί, αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον κάτοχο της.

(4) Για σκοπούς θεραπείας οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή για σκοπούς επιβεβαίωσης των στοιχείων που υποβάλλει ο παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης ή για σκοπούς αποφυγής διεξαγωγής παράνομων πράξεων, ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής ειδοποίησης να-

(α) Απαγορεύει τη μεταφορά ή την επεξεργασία συγκεκριμένης παρτίδας βιομηχανικής κάνναβης ή ολόκληρης της ποσότητας αυτής, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες·

(β) απαγορεύει την πώληση ή έκθεση προς πώληση ή την αγορά συγκεκριμένης παρτίδας ή ολόκληρης της ποσότητας βιομηχανικής κάνναβης, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες.

(γ) διατάσσει την καταστροφή συγκεκριμένης παρτίδας ή ολόκληρης της ποσότητας βιομηχανικής κάνναβης, εάν δεν διατηρείται σε χωριστές παρτίδες.

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, να δεσμεύει ή να κατάσχει βιομηχανική κάνναβη και τη συσκευασία της·

(ε) απαγορεύει την παραγωγή ή/και διατάσσει την καταστροφή βιομηχανικής κάνναβης ή διατάσσει τον περιορισμό της, εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και/ ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) διατάσσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει παράβαση, την οποία του υποδεικνύει.

(5) Σε περίπτωση που εκκρεμεί η εξέταση ληφθέντος δείγματος, ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής ειδοποίησης, να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4).

(6) Τα έξοδα καταστροφής και η αξία της βιομηχανικής κάνναβης η οποία καταστρέφεται, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), επιβαρύνουν το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρισκόταν η βιομηχανική κάνναβη.