Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια παραγωγού ή/και προμηθευτή» ή «άδεια» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«δημόσιος λειτουργός» σημαίνει-

(α) Δημόσιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, ή

(β) μέλος του προσωπικού που κατέχει θέση στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμων του 2003.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο περιλαμβανομένου θερμοκηπίου, δικτυοκηπίου, κτιρίου, τεμαχίου γης, μεταφορικού μέσου στον οποίο παράγεται ή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται ή τυγχάνει επεξεργασίας ή τυγχάνει εμπορίας βιομηχανική κάνναβη·

«εμπορία» σημαίνει την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση, την κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, την έκθεση ή την προσφορά προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση, την πώληση ή/και την παράδοση σε άλλο πρόσωπο, δωρεάν ή αντί τιμήματος, βιομηχανικής κάνναβης·

«επίσημος έλεγχος» σημαίνει τον έλεγχο που διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή·

«Επιθεωρητής» σημαίνει δημόσιο λειτουργό, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 514/2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/851 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβούλιου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κοινός κατάλογος ποικιλιών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2012·

«παραγωγός ή/και προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες όσον αφορά τη βιομηχανική κάνναβη:

(α) Του πολλαπλασιασμού,

(β) της βελτίωσης,

(γ) της παραγωγής,

(δ) της αποθήκευσης,

(ε) της διατήρησης,

(στ) της επεξεργασίας, και

(ζ) της εμπορίας·

«παρτίδα» σημαίνει ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «βιομηχανική κάνναβη» σημαίνει-

(i) ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού ακατέργαστα ή κατεργασμένα (στουπί) του είδους Cannabis sativa, που η περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%, και

(ii) τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis sativa, που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%·

(β) κάνναβη, η οποία παράχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχει με περιεκτικότητα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) μέχρι και 0,3%, θεωρείται μεν ως βιομηχανική κάνναβη αλλά δεν δύναται να τύχει εμπορίας και υπόκειται άμεσα σε οδηγίες του Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 11.