Εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται επίσημος έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εμπορίας της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Η επιτήρηση και ο επίσημος έλεγχος των παραγωγών ή/ και προμηθευτών βιομηχανικής κάνναβης και των εγκαταστάσεών τους πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις και εκδίδει ή τροποποιεί ή ανακαλεί τις άδειες παραγωγού ή/ και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης και ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ασκεί, σε συνεννόηση με άλλες αρχές και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, μέσω των Επιθεωρητών, επίσημο έλεγχο, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο-

(α) Της εμπορίας και της παραγωγής της βιομηχανικής κάνναβης.

(β) των όρων, των προϋποθέσεων, των υποχρεώσεων και των δηλώσεων των αδειοδοτημένων προσώπων, με βάση τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Αρμόδια Αρχή, όταν της ζητηθεί, με αιτιολογημένο αίτημα, παρέχει πληροφορίες στην Αστυνομία ή στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους.

(6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά σχετικά με τη βιομηχανική κάνναβη όπου απαιτείται.